अजपामञ्जरी

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

श्री गणेशाय नमः ॥ ॐ नमः परमात्मने हंसस्वरूपाय ॥

मानसिकस्नानम्[सम्पादन गर्ने]

ब्राह्मे मूहुर्ते शयनादुत्थाय मानसिकं स्नानं कुर्यात् – ॐ नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम्।

भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्।।१।। ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमोनमः।

नमस्त्रिपथगामिन्यै विश्वमूत्र्यै नमोनमः।।२।। ॐ इडा–भगवती–गङ्गा–पिङ्गला–यमुना–नदी।।

तयोर्मध्ये गता नाडी सुषुम्नाख्या सरस्वती।।३।। ॐ मध्ये शारदा–सुषुम्ना–प्रयागादि समं तथा।।

ज्ञानह्रदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे।। यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्।।४।।

गुरूरूपध्यानं पूजनञ्च[सम्पादन गर्ने]

मानसिकस्नानेन शुचिर्भूत्वा आसने उपविश्य प्राणायामत्रयं कृत्वा स्वशिरसि रवेः सहस्रदल – कमलकर्णिका–मध्यवर्ति–चन्द्रमण्डलान्तर्गतं वामाङ्कं सशक्तिकं वराभयहस्तं स्वगुरूरूपं ध्यायेत् –

ॐ श्वेतं श्वेतविलेपमाल्यवसनं वामेन रक्तोत्पलं विभ्रत्या प्रिययेतरेणरभसं श्लिष्टं प्रसन्नाननम्।।

हस्ताभ्यामभयं वरञ्च दधतं सूर्यस्वरूपं वरं हालालोहितलोचनोत्पलयुगं ध्याये शिरस्थं गुरूम्।।५।।

इति ध्यात्वा मानसपञ्चोपचारैः पूजयेत् – ॐ लं पृथिव्यात्मकं – गन्धं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

ॐ हं आकाशात्मकं – पुष्पं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

ॐ यं वाय्वात्मकं – धूपं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

ॐ रं तेजसात्मकं – दीपं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

ॐ वं अमृतात्मकं – नैवेद्यं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

ॐ सं सोमात्मकं – ताम्बूलं समर्पयामि।

गुरूमूर्तये नमः।।

इति सम्पूज्य पादुकामन्त्रं जपेत् –

ॐ नमो गुरूभ्यो गुरूपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः।।

आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः।।६।। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।७।। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनसलाकया।।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।।८।। ॐ

नमोऽस्तु गुरवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे।। यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्।।९।।

इति नत्वा

ॐ प्रातःप्रभृति सन्ध्यान्तं सन्ध्यादि प्रातरं ततः।। यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्।।१०।।

इति सर्वं गुरवे निवेद्य तदाज्ञां गृहीत्वा तत्पादस्खलितामृतधारया ततः कुण्डलिनीं ध्यायेत् –

ॐ मूलादि ब्रह्मरन्ध्रान्तां सर्वतेजोमयीं शुभाम्।। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीलताम्।।११।।

ॐ उद्यद्दीनकरद्योतां यावच्छ्वासो दृढासनः।। ध्याये कुण्डलिनीं शुद्धां सर्वभावेन संयुतः।।१२।।

इति कुण्डलिनीं ध्यात्वा अजपां जपेत् –

अजपाजपविधानम्[सम्पादन गर्ने]

विनियोगः –

अस्य श्री अजपागायत्रीमहामन्त्रस्य हंसऋषिः गायत्रीच्छन्दः परमहंसदेवता हं बीजं सः शक्तिः सोऽहं कीलकं ममाभिष्टसिद्धिद्वारा श्रीगायत्रीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इति विनियोगः।।

ऋष्यादि न्यासं कुर्यात् – ॐ हंसाय ऋषये नमः शिरसि।।

ॐ गायत्रीच्छन्दसे नमः मुखे।। ॐ परमहंसदेवताभ्यो नमः हृदि।।

ॐ हं बीजाय नमः मूलाधारे।। ॐ सः शक्त्यै नमः पादयोः।।

इति ऋष्यादि न्यासः।।

षडङ्गन्यासं कुर्यात् –

ॐ हं सां सूर्यात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।। ॐ हं सीं सोमात्मने नमः तर्जनीभ्यां नमः।।

ॐ हं सूं निरञ्जनात्मने मध्यमाभ्यां नमः।। ॐ हं सः ज्ञानात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।।

इति विन्यस्य ध्यानं कुर्यात् –

ॐ अग्निसोमगुरूद्वयं प्रणवकं विन्दूत्रिनेत्रोज्ज्वलं भास्वद्रूपमुखं शिवाङ्घ्रियुगलं पाश्र्वस्थसूर्यानलम्।।

उद्यद्भास्कर – कोटिकोटिसदृशं हंसं जगद्व्यापिनं शब्दं ब्रह्ममयं हृदम्बुजघटे नीडे सदा संस्मरे।।१३।।

इति ध्यात्वा मूलमन्त्रं जपेत् – ॐ ह्रीं ॐ हंसः सोऽहं स्वाहा।।

ॐ हंसः हंसाय विद्महे।। सोऽहं हंसाय धीमही।।

तन्नो हंसः प्रचोदयात्।। इति अष्टोत्तरसङ्ख्याकं जपेत्।

ततः सङ्कल्पः[सम्पादन गर्ने]

हरि ॐ तत्सत् तत्सत् तत्सत् विष्णुः विष्णुः विष्णुः

अद्येत्यादि देशकालौ सङ्कीत्र्य अमुक गोत्रस्यामुकशर्मणो

मम सकलारिष्टशमनपूर्वकपरमेश्वरप्रीत्यर्थं पूर्वेद्युः

सूर्योदयादारभ्य अद्यतनसूर्योदयपर्यन्तं कृतं

षट्शतोत्तरमेकविंशति–सहस्रसङ्ख्याकमजपाजपं तत्तद्देवताभ्यो निवेदयिष्ये।।

ॐ व – श–ष – स–दलयुक्तः सम्यगाधारचक्रे तरुणमरुणवर्णं वारणास्यं त्रिनेत्रम्।।

अभयवरदहस्तं चारूपाशाङ्कुशाढ्यं करयुगलमनन्यं चिन्तये विघ्नराजम्।।१४।।

इति ध्वात्वा ॐ वं नमः ॐ सं नमः इत्यन्तं कृत्वा गणपतये नमः।।

ॐ वं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ शं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ षं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ सं नमः हंसः सोऽहम्।।

चतुर्दलयुतमूलाधारचक्रे स्थिताय गणपतये पूर्वदिनकृतं षट्शतमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ ब – भ–म – य–र – ल–संज्ञैरक्षरैः दीप्तिपद्मे सुरुचिरमुखविष्टं चिन्तये पद्मयोनिम्।।

अभयवरदहस्तं चारुकुम्भाक्षमाला विकसितकरयुग्मं सृष्टिकृद्विश्वरूपम्।।१५।।

इति ध्यात्वा ॐ बं नमः इत्यादि ॐ लं नमः इत्यन्तं कृत्वा ब्रह्मणे नमः।।

ॐ बं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ भं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ मं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ यं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ रं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ लं नमः हंसः सोऽहम्।।

स्वाधिष्ठानचक्रे स्थिताय ब्रह्मणे पूर्वदिनकृतं षट्सहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ डाद्यैः फान्तगतैः प्रकल्पितदले पद्मे निविष्टं हरिं मार्तण्डद्युतिभादिपुरुषहरिं नारायणं श्रीयुतम्।।

हस्ताम्भोजगदासिशङ्खममलं पीताम्बरं शाङ्र्गिणं ग्रैवेयाङ्गदहारनूपुरयुतं नाभौ मुदा चिन्तये।।१६।।

इति ध्यात्वा ॐ डं नमः इत्यादि ॐ फं नमः इत्यन्तं कृत्वा विष्णवे नमः।।

ॐ डं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ढं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ णं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ तं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ थं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ दं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ धं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ नं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ पं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ फं नमः हंसः सोऽहम्।।

नाभौमणिपुरचक्रे स्थिताय विष्णवे पूर्वदिनकृतं षट्सहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ काद्यैः ठान्तगतैः प्रकल्पितदले पद्मे निविष्टं शिवं एकानायकमण्डले प्ररुचिरं त्र्यक्षं कपर्दोज्ज्वलम्।।

शान्तं टङ्कमृगाभयैर्वरयुतैर्युक्तं करैः कङ्कणं ग्रैवेयाङ्गदहारनूपुरयुतं चर्माम्बरं चिन्तये।।१७।।

इति ध्यात्वा ॐ कं नमः इत्यादि ॐ ठं नमः इत्यन्तं कृत्वा शिवाय नमः।।

ॐ कं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ खं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ गं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ घं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ङं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ चं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ छं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ जं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ झं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ञं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ टं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ठं नमः हंसः सोऽहम्।।

हृदि अनाहतचक्रे स्थिताय शिवाय पूर्वदिनकृतं षट्सहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ प्रत्यङ्गेषु निविष्टमङ्गरहितं व्याप्तं जगत्कारणं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं गुणाद्गुणमयं वैराग्यसम्मिश्रितम्।।

मूर्तामूर्तममूर्तमूर्तिसहितं ज्योतिः प्रदीप्तोज्ज्वलं साक्षात् षोडशपद्मपत्रकमले जीवं परं चिन्तये।।१८।।

इति ध्यात्वा ॐ अं नमः इत्यादि ॐ औं नमः इत्यन्तं कृत्वा शिवाय नमः।।

ॐ अं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ आं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ इं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ईं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ उं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऊं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऋं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ लृं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ एं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऐं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ओं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ औं नमः हंसः सोऽहम्।।

कण्ठे विशुद्धिचक्रे स्थिताय जीवात्मने पूर्वदिनकृतमेकसहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ ह – क्षाभ्यां परिक्लृप्तपत्ररचिते पद्मे जगत्कारणं विश्वोत्तीर्णमनेकदेहनिलयं विद्युद्विलासं परम्।।

तत्तद्योग्यतया स्वदेशिकतनुः सम्प्राप्तरूपं परं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरूपदं ध्याये परं दैवतम्।।१९।।

इति ध्यात्वा ॐ हं नमः इत्यादि ॐ क्षं नमः इत्यन्तं कृत्वा गुरवे नमः।।

ॐ हं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ क्षं नमः हंसः सोऽहम्।।

भ्रुवौ आज्ञाचक्रे स्थिताय गुरवे पूर्वदिनकृतमेकसहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ विश्वस्यादिमनादिमेकममलं नित्यं परं निष्कलं नित्योद्बुद्धः सहस्रपत्रकमले आद्यक्षरैर्मण्डिते।।

नित्यानन्दमयं समस्तमुनिभिः संविस्फुरच्चान्तरं स्मृत्वात्मानमनेकविश्वनिलयं स्वच्छं जगत् सर्वतः।।२०।।

इति ध्यात्वा अं नमः इत्यादि क्षं नमः इत्यन्तं कृत्वा परमात्मने नमः।।

ॐ अं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ आं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ इं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ईं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ उं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऊं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऋं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ लृं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ एं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ऐं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ओं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ औं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ कं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ खं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ गं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ घं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ङं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ चं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ छं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ जं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ झं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ञं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ टं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ठं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ डं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ ढं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ णं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ तं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ थं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ दं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ धं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ नं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ पं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ फं नमः हंसः सोऽहम्।।।।

ॐ बं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ भं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ मं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ यं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ रं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ लं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ वं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ शं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ षं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ सं नमः हंसः सोऽहम्।।।।

ॐ हं नमः हंसः सोऽहम्।।

ॐ क्षं नमः हंसः सोऽहम्।।

प्रादक्षिण्णेन चिन्न्यस्य ब्रह्मरन्ध्रे स्थिताय परमात्मने पूर्वदिनकृतमेकसहस्रमजपाजपं निवेदयामि।।

ॐ हंसो गणेशो विधिरेव हंसो हंसो हरिः हंसमयश्च शम्भुः।।

हंसो हि जीवो गुरूरेव हंसो हंसो ममात्मा परमात्महंसः।।२१।।

ॐ देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिवः।।

त्यजे ह्यज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजये।।२२।।

इति ध्यात्वा जीवात्मपरमात्मनो ऐक्यं विभाव्यं सङ्कल्पं कुर्यात् –

हरि ॐ तत्सत् तत्सत् तत्सत् विष्णुः विष्णुः विष्णुः अद्येत्यादि देशकालौ सङ्कीत्र्य अमुक गोत्रस्यामुकशर्मणो मम सकलारिष्टशमनपूर्वकश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमद्यतनसूर्योदयादारभ्य स्वस्तनपर्यन्तं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्वाभाविकस्वासोच्छ्वासाभ्यां हंसाभ्यां षट्शतोत्तरमेकविंशतिसहस्रसङ्ख्याकमजपागायत्रीमन्त्रजपमहं करिष्ये।।

ततः देवं प्रार्थयेत्।।

श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं पठेत्।।

पश्चात् समुद्रवसने–इत्यादि, ॐ ऐं इति उत्थाय, ॐ क्लीं इति जलपात्रमादाय, नगराद्बहिः शौचादिकं कर्तुं त्रिवारं देवं स्मरन् नैऋत्यां गच्छेत्।।

जलपात्रं भूमौ संस्थाप्य भूतसन्धानं प्रार्थयेत् –

ॐ गच्छन्तु पितरो देवाः ऋषयोः यक्षराक्षसाः।।

भूतप्रेतपिशाचाद्याः करिष्ये मलमोचनम्।।२३।।

ॐ लं नमः इति प्रादेशमात्रं भूमिं सम्पूज्य दक्षकर्णोपवीतिवस्त्रेण शिर आच्छाद्य दिवा प्राङुदङ् वा रात्रौ दक्षिणाभिमुखो मौनस्तत्रोपविश्य ॐ क्रौं इति मन्त्रेण मलं विसृजेत्।।

ॐ वं इति बहुजलेन बहुमृदा वा गन्धक्षपावधिप्रक्षाल्य, पुनः ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं इति मन्त्रेण करौ प्रक्षालयेत्।।

पश्चाद्दन्तधावनं कुर्यात्।।

ॐ परमहंसार्पणमस्तु।।

ॐ अच्युताय नमः।।

ॐ गोविन्दाय नमः।।

ॐ मधुसूदनाय नमः।।

स्रोत[सम्पादन गर्ने]