आईएल महासन्धि १६९ भाग १०

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

भाग १० अन्तिम प्रावधान

  • धारा ३६

यस महासन्धिले आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९५७लाई संशोधन गरेको छ।

  • धारा ३७

यो महासन्धिको अनुमोदन गरिएको औपचारिक लिखत दर्ता गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयका महानिर्देशकसमक्ष पठाइने छ।

  • धारा ३८

१. महानिर्देशकसमक्ष अनुमोदनको लिखत दर्ता गराएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम-सङ्गठनका सदस्यहरूको हकमा मात्र यो महासन्धि बन्धनकारी हुनेछ।

२. महानिर्देशकसमक्ष दुई सदस्यहरूको अनुमोदनको लिखत दर्ता भएको मितिले बाह्र महिनादेखि यो महासन्धि प्रारम्भ हुनेछ।

३. त्यसपछि यो महासन्धिको अनुमोदनको लिखत दर्ता गराउने सदस्यको हकमा त्यसरी दर्ता गराएको मितिले बाह्र महिनापछि प्रारम्भ हुनेछ।

  • धारा ३९

१. यो महासन्धिको अनुमोदन गरेको सदस्यले यो महासन्धि प्रारम्भ भएको मितिले शुरुको दश वर्ष समाप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयका महानिर्देशकसमक्ष दर्ताको लागि सूचना प्रेषण गरी यो महासन्धि परित्याग गर्न सक्नेछ। त्यसरी गरिएको परित्याग सूचना दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्म लागू हुने छैन।

२. यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने र यस धारामा व्यवस्था भएबमोजिमको परित्यागको अधिकार अघिल्लो प्रकरणमा उल्लिखित दश वर्षको अवधि समाप्त भएपछिको वर्षभित्र प्रयोग नगर्ने प्रत्येक सदस्यको हकमा यो महासन्धि दश वर्षको अर्को अवधिसम्म बन्धनकारी हुनेछ र त्यसपछि त्यस्तो सदस्यले यस धारामा उल्लिखित शर्तहरू अन्ततः दश वर्षको प्रत्येक अवधि समाप्त भएपछि यो महासन्धि परित्याग गर्न सक्नेछ।

  • धारा ४०

१. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयको महानिर्देशकले सङ्गठनका सदस्यहरूले सम्प्रेषण गरेका सबै अनुमोदन र परित्यागहरूको दर्ताको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ।

२. महानिर्देशकले सङ्गठनका सदस्यहरूलाई निजसमक्ष पठाइएको दोस्रो अनुमोदनको दर्ताको जानकारी दिँदा सो मितिसम्म यो महासन्धि लागू हुने मिति बारेमा सङ्गठनका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।

  • धारा ४१

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयका महानिर्देशकले यसअघिका धाराहरूको व्यवस्थाहरूबमोजिम आफूसमक्ष दर्ता भएका अनुमोदनहरू र परित्यागका सबै कार्यहरूको सम्पूर्ण विवरण दर्ताको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १०२ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई दिनेछ।

  • धारा ४२

आफूले आवश्यक ठानेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयको सञ्चालन निकायले यस महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने र यस महासन्धिको आंशिक वा पूर्ण संशोधनको प्रश्न सम्मेलनको कार्यसूचीमा राख्न वाञ्छनीय भए वा नभएको यकिन गर्नेछ।

  • धारा ४३

१. सम्मेलनले यो महासन्धिलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा संशोधन गरी नयाँ महासन्धि स्विकार गरेमा, नयाँ महासन्धिले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा वाहेक-

क. कुनै सदस्यबाट संशोधन गर्ने नयाँ महासन्धि अनुमोदन भएमा संशोधन गर्ने नयाँ महासन्धि प्रारम्भ हुँदाका बखत उपर्युक्त धारा ३९मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो महासन्धि तुरुन्तै विधिवत् परित्याग गरिएको मानिनेछ।

ख. संशोधन गर्ने नयाँ महासन्धि प्रारम्भ भएको मितिदेखि यो महासन्धि सदस्यहरूबाट अनुमोदन हुनका लागि खुला रहने छैन।

२. यो महासन्धि अनुमोदन गरेका तर संशोधन गर्ने महासन्धि अनुमोदन नगरेको सदस्यहरूको हकमा कुनै पनि अवस्थामा यो महासन्धि वर्तमान स्वरूप र अन्तरवस्तुमा नै लागू रहनेछ।

  • धारा ४४

प्रस्तुत महासन्धिका अङ्ग्रेजी र फ्रान्सेली भाषाका प्रतिहरू समान रूपमा आधिकारिक रहेका छन्।

[१] :आइएल' १६९ आधारभूत तथा अन्तिम प्रावधान --सन्त गाहा मगर