पास्कलाइन

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

सन् १६४२ मा ब्लेइज पास्कल नाम गरेका एक जना फ्रेन्च गणितज्ञले पहिलो मेकािनकल क्याल्कुलेटर बनाएका िथए जसको नाम पास्कलाइन रािखएको िथयो। यसलाइ अको शब्दमा पास्कलको क्याल्कुलेिटड र एडिग मे िसन पनि भनिन्छ ।