अनुमति नभएको

Jump to navigation Jump to search

disable global blocks locally को लागि तपाईलाई अनुमति छैन , निम्न कारणले गर्दा :

तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको कार्य समूह: प्रबन्धकहरू मा रहेका प्रयोगकर्ताहरूले मात्र गर्नसक्छन ।