"ब्राह्मी लिपि" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

Jump to navigation Jump to search
सा
हिज्जे मिलाउँदै
सा (r2.7.3) (रोबोट ले थप्दै: is:Brahmi)
सा (हिज्जे मिलाउँदै)
* [[उड़िया लिपि]]
* [[गुजराती लिपि]]
* [[गुरूमुखी]]
* [[गुरुमुखी]]
* [[तमिल लिपि]]
* [[मलयालम लिपि]]
!NLAC !! [[आइपीए]] !![[देवनागरी लिपि|देवनागरी]] !![[बांग्ला]] !![[गुरमुखी]] !![[गुजराती]] !![[उडिया]] !![[तमिल]] !![[तेलुगु]] !! [[कन्नड]] !! [[मलयालम]] !! [[सिंहल लिपि]] !! [[तिब्बती लिपि]] !! [[थाइ लिपि]] !! [[बर्मेली लिपि]]!![[ख्मेर लिपि]]!![[लाओ लिपि]]
|- align='center' class='Unicode'
|k || {{IPA|k}} || क || ক || ਕ || ક || କ || க || క || ಕ || ക || ක || ཀ || ก || က||ក||ກ
|- align='center' class='Unicode'
|kh || {{IPA|kʰ}} || ख || খ || ਖ || ખ || ଖ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఖ|| ಖ || ഖ || ඛ || ཁ || ข || ခ||ខ||ຂ
|- align='center' class='Unicode'
|g || {{IPA|ɡ}} || ग || গ || ਗ || ગ || ଗ || bgcolor="#CCCCCC" |   || గ || ಗ || ഗ || ග || ག || ค || ဂ||គ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|gh || {{IPA|ɡʱ}} || घ || ঘ || ਘ || ઘ || ଘ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఘ || ಘ || ഘ || ඝ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ฆ || ဃ||ឃ||ຄ
|- align='center' class='Unicode'
|ṅ || ŋ || ङ || ঙ || ਙ || ઙ || ଙ || ங || ఙ || ಙ || ങ || ඞ || ང || ง || င||ង||ງ
|- align='center' class='Unicode'
|c || c || च || চ || ਚ || ચ || ଚ || ச || చ || ಚ || ച || ච || ཅ || จ || စ||ច||ຈ
|- align='center' class='Unicode'
|ch || {{IPA|cʰ}} || छ || ছ || ਛ || છ || ଛ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఛ || ಛ || ഛ || ඡ || ཆ || ฉ || ဆ||ឆ||ສ
|- align='center' class='Unicode'
|j || {{IPA|ɟ}} || ज || জ || ਜ || જ || ଜ || ஜ || జ || ಜ || ജ || ජ || ཇ || ช || ဇ||ជ||ຊ
|- align='center' class='Unicode'
|jh || {{IPA|ɟʱ}} || झ || ঝ || ਝ || ઝ || ଝ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఝ || ಝ || ഝ ||​ඣ​|| bgcolor="#CCCCCC" |   || ฌ || ဈ||ឈ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ñ || {{IPA|ɲ}} || ञ || ঞ || ਞ || ઞ || ଞ || ஞ || ఞ || ಞ || ഞ || ඤ || ཉ || ญ || ဉ/ည||ញ||ຍ
|- align='center' class='Unicode'
|ṭ || {{IPA|ʈ}} || ट || ট || ਟ || ટ || ଟ || ட || ట || ಟ || ട || ට || ཊ || ฏ || ဋ||ដ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ṭh || {{IPA|ʈʰ}} || ठ || ঠ || ਠ || ઠ || ଠ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఠ || ಠ || ഠ || ඨ || ཋ || ฐ || ဌ||ឋ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ḍ || {{IPA|ɖ}} || ड || ড || ਡ || ડ || ଡ || bgcolor="#CCCCCC" |   || డ || ಡ || ഡ || ඩ || ཌ || ฑ || ဍ||ឌ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ḍh || {{IPA|ɖʱ}} || ढ || ঢ || ਢ || ઢ || ଢ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఢ || ಢ || ഢ || ඪ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ฒ || ဎ||ឍ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ṇ || {{IPA|ɳ}} || ण || ণ || ਣ || ણ || ଣ || ண || ణ || ಣ || ണ || ණ || ཎ || ณ || ဏ||ណ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|t || {{IPA|t̺}} || त || ত || ਤ || ત || ତ || த || త || ತ || ത || ත || ཏ || ต || တ||ត||ຕ
|- align='center' class='Unicode'
|th || {{IPA|t̺ʰ}} || थ || থ || ਥ || થ || ଥ || bgcolor="#CCCCCC" |   || థ || ಥ || ഥ || ථ || ཐ || ถ || ထ||ថ||ຖ
|- align='center' class='Unicode'
|d || {{IPA|d̺}} || द || দ || ਦ || દ || ଦ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ద || ದ || ദ || ද || ད || ท || ဒ||ទ||ທ
|- align='center' class='Unicode'
|dh || {{IPA|d̺ʰ}} || ध || ধ || ਧ || ધ || ଧ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ధ || ಧ || ധ || ධ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ธ || ဓ||ធ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|n || n || न || ন || ਨ || ન || ନ || ந || న || ನ || ന || න || ན || น || န||ន||ນ
|- align='center' class='Unicode'
|ṉ || n || ऩ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ன || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဏ|| bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|p || p || प || প || ਪ || પ || ପ || ப || ప || ಪ || പ || ප || པ || ป || ပ||ប||ປ
|- align='center' class='Unicode'
|ph || {{IPA|pʰ}} || फ || ফ || ਫ || ફ || ଫ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఫ || ಫ || ഫ || ඵ || ཕ || ผ || ဖ||ផ||ຜ
|- align='center' class='Unicode'
|b || b || ब || ব || ਬ || બ || ବ || bgcolor="#CCCCCC" |   || బ || ಬ || ബ || බ || བ || พ || ဗ||ព||ຟ
|- align='center' class='Unicode'
|bh || {{IPA|bʱ}} || भ || ভ || ਭ || ભ || ଭ || bgcolor="#CCCCCC" |   || భ || ಭ || ഭ || භ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ภ || ဘ||ភ||ພ
|- align='center' class='Unicode'
|m || m || म || ম || ਮ || મ || ମ || ம || మ || ಮ || മ || ම || མ || ม || မ||ម||ມ
|- align='center' class='Unicode'
|y || j || य || য || ਯ || ય || ଯ || ய || య || ಯ || യ || ය || ཡ || ย || ယ||យ||ຢ
|- align='center' class='Unicode'
|r || r || र || র/ৰ|| ਰ || ર || ର || ர || ర || ರ || ര || ර || ར || ร || ရ||រ||ຣ
|- align='center' class='Unicode'
|ṟ || r || ऱ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ற || ఱ || ಱ || റ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ၒ||bgcolor="#CCCCCC" |  ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|l || l || ल || ল || ਲ || લ || ଲ || ல || ల || ಲ || ല || ල || ལ || ล || လ||ល||ລ
|- align='center' class='Unicode'
|ḷ || {{IPA|ɭ}} || ळ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ਲ਼ || ળ || ଳ || ள || ళ || ಳ || ള || ළ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဠ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'||bgcolor="#CCCCCC" |  ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|ḻ || {{IPA|ɻ}} || ऴ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ழ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ೞ || ഴ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ၔ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|v || {{IPA|ʋ}} || व || ৱ || ਵ || વ || bgcolor="#CCCCCC" |   || வ || వ || ವ || വ || ව || ཝ || ว || ဝ||វ||ວ
|- align='center' class='Unicode'
|ś || {{IPA|ɕ}} || श || শ || ਸ਼ || શ || ଶ || bgcolor="#CCCCCC" |   || శ || ಶ || ശ || ශ || ཤ || ศ || ၐ||ឝ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|ṣ || {{IPA|ʂ}} || ष || ষ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ષ || ଷ || ஷ || ష || ಷ || ഷ || ෂ || ཥ || ษ || ၑ||ឞ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|s || s || स || স || ਸ || સ || ସ || ஸ || స || ಸ || സ || ස || ས || ส || သ||ស||bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
|h || h || ह || হ || ਹ || હ || ହ || ஹ || హ || ಹ || ഹ || හ || ཧ || ห || ဟ||ហ||ຫ
|}
 
!NLAC !!IPA !! colspan='2' | देवनागरी !! colspan='2' |पूर्वीय नागरी !! colspan='2' | गुरमुखी !! colspan='2' |गुजराती!! colspan='2' | ओडिया !! colspan='2' | तमिल !! colspan='2' | तेलुगु !! colspan='2' | कन्नड !! colspan='2' | मलयालम !! colspan='2' | सिंहल !! colspan='2' | तिब्बती !! colspan='2' | बर्मी
|- align='center' class='Unicode'
| a || ə || अ || bgcolor="#CCCCCC" |   || অ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ਅ || bgcolor="#CCCCCC" |   || અ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ଅ || bgcolor="#CCCCCC" |   || அ || க || అ || bgcolor="#CCCCCC" |   || ಅ || bgcolor="#CCCCCC" |   || അ || ക || අ || ක || ཨ || bgcolor="#CCCCCC" |   || အ || က
|- align='center' class='Unicode'
| ā || {{IPA|ɑː}} || आ || का || আ || কা || ਆ || ਕਾ || આ || કા || ଆ || କା || ஆ || கா || ఆ || కా || ಆ || ಕಾ || ആ || കാ || ආ || කා || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || အာ || ကာ
|- align='center' class='Unicode'
| æ || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ඇ || කැ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  
| ǣ || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ඈ || කෑ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
| i || i || इ || कि || ই || কি || ਇ || ਕਿ || ઇ || કિ || ଇ || କି || இ || கி || ఇ || కి || ಇ || ಕಿ || ഇ || കി || ඉ || කි || ཨི || ཀི || ဣ || ကိ
|- align='center' class='Unicode'
| ī || iː || ई || की || ঈ || কী || ਈ || ਕੀ || ઈ || કી || ଈ || କୀ || ஈ || கீ || ఈ || కీ || ಈ || ಕೀ || ഈ || കീ || ඊ || කී || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဤ || ကီ
|- align='center' class='Unicode'
| u || u || उ || कु || উ || কু || ਉ || ਕੁ || ઉ || કુ || ଉ || କୁ || உ || கு || ఉ || కు || ಉ || ಕು || ഉ || കു || උ || කු || ཨུ || ཀུ || ဥ || ကု
|- align='center' class='Unicode'
| ū || uː || ऊ || कू || ঊ || কূ || ਊ || ਕੂ || ઊ || કૂ || ଊ || କୂ || ஊ || கூ || ఊ || కూ || ಊ || ಕೂ || ഊ || കൂ || ඌ || කූ|| bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဦ || ကူ
|- align='center' class='Unicode'
| e || e || ए || कॆ || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |  || எ || கெ || ఎ || కె || ಎ || ಕೆ || എ || കെ || එ || කෙ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဧ || ကေ
|- align='center' class='Unicode'
| ē || eː || ए || के || এ || কে || ਏ || ਕੇ || એ || કે || ଏ || କେ || ஏ || கே || ఏ || కే || ಏ || ಕೇ || ഏ || കേ || ඒ || කේ || ཨེ || ཀེ|| အေး || ကေး
|- align='center' class='Unicode'
| ai || ai || ऐ || कै || ঐ || কৈ || ਐ || ਕੈ || ઐ || કૈ || ଐ || କୈ || ஐ ||கை|| ఐ || కై || ಐ || ಕೈ || ഐ || കൈ || ඓ || කෛ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
| o || o || ओ|| कॊ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ஒ ||கொ|| ఒ || కొ || ಒ || ಕೊ || ഒ || കൊ || ඔ || කො || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဩ || ကော
|- align='center' class='Unicode'
| ō || oː || ओ ||को || ও || কো || ਓ || ਕੋ || ઓ || કો || ଓ || କୋ || ஓ ||கோ|| ఓ || కో || ಓ || ಕೋ || ഓ || കോ || ඕ || කෝ || ཨོ || ཀོ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |  
|- align='center' class='Unicode'
| au || au || औ || कौ || ঔ || কৌ || ਔ || ਕੌ || ઔ || કૌ || ଔ || କୌ ||ஔ||கௌ|| ఔ || కౌ || ಔ || ಕೌ || ഔ || കൗ || ඖ || කෞ|| bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ဪ || ကော်
|- align='center' class='Unicode'
| ṛ || {{IPA|r̩}} || ऋ || कृ || ঋ || কৃ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ઋ || કૃ || ଋ || କୃ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ఋ || కృ || ಋ || ಕೃ || ഋ || കൃ || ඍ || කෘ || bgcolor="#CCCCCC" | || bgcolor="#CCCCCC" | || ၒ || ကၖ
|- align='center' class='Unicode'
| ṝ || {{IPA|r̩ː}} || ॠ || कॄ || ৠ || কৄ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ૠ || કૄ || ୠ || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ౠ || bgcolor="#CCCCCC" |  || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ൠ || bgcolor="#CCCCCC" |  || ඎ || කෲ || bgcolor="#CCCCCC" |   || bgcolor="#CCCCCC" |   || ၓ || ကၗ
|- align='center' class='Unicode'
| ḷ || {{IPA|l̩}} || ऌ || कॢ || ঌ || কৢ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| ଌ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || ఌ || కౄ || ಌ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || ഌ || ക്ഌ || (ඏ)<span style="font-size: 75%;"><ref>प्राचीन लिखित सिंहलीमा मात्र</ref></span> || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || ၔ || ကၘ
|- align='center' class='Unicode'
| ḹ || {{IPA|l̩ː}} || ॡ || कॣ || ৡ || কৣ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| ୡ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || ౡ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| ೡ || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| ൡ || ക്ൡ || (ඐ) || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;|| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp; || ၕ || ကၙ
|}
 
! संख्या !!देवनागरी !!पूर्वीय नागरी!!गुरमुखी !!गुजराती !!ओडिया !!तमिल !!तेलुगु !!कन्नड !!मलयालम !!तिब्बती !!बर्मी
|- align='center' class='Unicode'
| 0 || ० || ০ || ੦ || ૦ || ୦ || ೦ || ౦ || ೦ || ൦ || ༠ || ၀
|- align='center' class='Unicode'
| 1 || १ || ১ || ੧ || ૧ || ୧ || ௧ || ౧ || ೧ || ൧ || ༡ || ၁
|- align='center' class='Unicode'
| 2 || २ || ২ || ੨ || ૨ || ୨ || ௨ || ౨ || ೨ || ൨ || ༢ || ၂
|- align='center' class='Unicode'
| 3 || ३ || ৩ || ੩ || ૩ || ୩ || ௩ || ౩ || ೩ || ൩ || ༣ || ၃
|- align='center' class='Unicode'
| 4 || ४ || ৪ || ੪ || ૪ || ୪ || ௪ || ౪ || ೪ || ൪ || ༤ || ၄
|- align='center' class='Unicode'
| 5 || ५ || ৫ || ੫ || ૫ || ୫ || ௫ || ౫ || ೫ || ൫ || ༥ || ၅
|- align='center' class='Unicode'
| 6 || ६ || ৬ || ੬ || ૬ || ୬ || ௬ || ౬ || ೬ || ൬ || ༦ || ၆
|- align='center' class='Unicode'
| 7 || ७ || ৭ || ੭ || ૭ || ୭ || ௭ || ౭ || ೭ || ൭ || ༧ || ၇
|- align='center' class='Unicode'
| 8 || ८ || ৮ || ੮ || ૮ || ୮ || ௮ || ౮ || ೮ || ൮ || ༨ || ၈
|- align='center' class='Unicode'
| 9 || ९ || ৯ || ੯ || ૯ || ୯ || ௯ || ౯ || ೯ || ൯ || ༩ || ၉
|}
 
 
== वाह्य सूत्र ==
* [http://www.geocities.com/Athens/Academy/9594/brahmi.html ब्राह्मीबाट उत्पन्न लिपिहरुलिपिहरू] (अंग्रेजीमा)
* [[लिपि]]
 
३५,१०३

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/281381" बाट अनुप्रेषित

पथप्रदर्शन विकल्प