अनुमति नभएको

Jump to navigation Jump to search

make and remove global blocks को लागि तपाईलाई अनुमति छैन , निम्न कारणले गर्दा :

तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको कार्य गर्न तपाईंलाई अनुमति दिइएको छैन।