अंक

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
हिन्दू-अरबी अंक पद्धति; प्रथम सहस्राब्दी ईसापूर्वको अशोकको शिलालेखहरूमा यिनी अंकहरूको प्रयोग देखनेको भेटिन्छ।

अंक यस्तो चिह्न हो जुन संख्याहरू लेखनको काम आउछन्। दासमिक पद्धतिमा शून्य देखि लिएर नौ सम्म ( ० देखि ९ सम्म ) कुल दस अंक प्रयोग गरिन्छ। त्यहि प्रकार षोडसी पद्धति (hexadecimal system)मा शून्य देखि लिएर ९ सम्म एवं A देखि लिएर F कुल १६ अंक प्रयुक्त हुन्छन्। द्विक पद्धतिमा केवल ० र् १ देखि नै सारा संख्याहरू अभिव्यक्त गरिन्छन्।

नेपाली भाषामा अंकहरू एवं ठूलो संख्याहरूको उच्चारण तल दिइएको छ।

 • एक 1 (१)
 • दुई 2 (२)
 • तीन 3 (३)
 • चार 4 (४)
 • पाँच 5 (५)
 • छ:/छे (६)
 • सात 7 (७)
 • आठ 8 (८)
 • नौ 9 (९)
  • दस 10 (१०)

अंकहरू द्वारा लेखएका ठूलो संख्याहरू (दासमिक पद्धति)[सम्पादन गर्ने]

 • एघार 11 (११)
 • बाह्र 12 (१२)
 • तेह्र 13 (१३)
 • चौध 14 (१४)
 • पन्द्र 15 (१५)
 • सोह्र 16 (१६)
 • सत्र 17 (१७)
 • अठार 18 (१८)
 • उन्नाइस 19 (१९)
  • बीस 20 (२०)
 • एक्काइस 21 (२१)
 • बाइस 22 (२२)
 • तेइस 23 (२३)
 • चौबीस 24 (२४)
 • पच्चीस 25 (२५)
 • छब्बीस 26 (२६)
 • सत्ताइस 27 (२७)
 • अट्ठाइस 28 (२८)
 • उनन्तीस 29 (२९)
  • तीस 30 (३०)
 • एक्तीस 31 (३१)
 • बत्तीस 32 (३२)
 • तेत्तीस 33 (३३)
 • चौंतीस 34 (३४)
 • पैंतीस 35 (३५)
 • छत्तीस 36 (३६)
 • सैंतीस 37 (३७)
 • अडतीस 38 (३८)
 • उनन्चालिस 39 (३९)
  • चालीस 40 (४०)
 • एकचालीस 41 (४१)
 • बयालीस 42 (४२)
 • तिर्चालिस 43 (४३)
 • चवालिस 44 (४४)
 • पैंतालिस 45 (४५)
 • छयालिस 46 (४६)
 • सत्चालिस 47 (४७)
 • अडचालीस 48 (४८)
 • उनन्चास 49 (४९)
  • पचास 50 (५०)
 • एकाउन्न 51 (५१)
 • बाउन्न 52 (५२)
 • तिर्पन्न 53 (५३)
 • चौवन्न 54 (५४)
 • पचपन्न 55 (५५)
 • छप्पन्न 56 (५६)
 • सत्ताउन्न 57 (५७)
 • अन्ठाउन्न 58 (५८)
 • उनन्साठी 59 (५९)
  • साठी 60 (६०)
 • एकसठ्ठी 61 (६१)
 • बैसठ्ठी 62 (६२)
 • तिर्सठ्ठी 63 (६३)
 • चौंसठ्ठी 64 (६४)
 • पैंसठ्ठी 65 (६५)
 • छैसठ्ठी 66 (६६)
 • सडसठ्ठी 67 (६७)
 • अडसठ्ठी 68 (६८)
 • उन्ननसत्तरी 69 (६९)
  • सत्तरी 70 (७०)
 • एकहत्तर 71 (७१)
 • बहत्तर 72 (७२)
 • तिहत्तर 73 (७३)
 • चौरहत्तर 74 (७४)
 • पचहत्तर 75 (७५)
 • छहत्तर 76 (७६)
 • सतहत्तर 77 (७७)
 • अठहत्तर 78 (७८)
 • उनासी 79 (७९)
  • अस्सी 80 (८०)
 • एकासी 81 (८१)
 • बयासी 82 (८२)
 • तिरासी 83 (८३)
 • चौरासी 84 (८४)
 • पच्चासी 85 (८५)
 • छयासी 86 (८६)
 • सतासी 87 (८७)
 • अठासी 88 (८८)
 • उनन्नब्बे 89 (८९)
  • नब्बे 90 (९०)
 • एक्याननब्बे 91 (९१)
 • बयाननब्बे 92 (९२)
 • तिरानब्बे 93 (९३)
 • चौरानब्बे 94 (९४)
 • पन्च्चानब्बे 95 (९५)
 • छयानब्बे 96 (९६)
 • सन्तानब्बे 97 (९७)
 • अन्ठानब्बे 98 (९८)
 • उनान्सय 99 (९९)
  • (एक) सय 100 (१००)
  • (एक) हजार 1,000 (१०००)
  • (एक) लाख 1,00,000 (१०००००)
  • (एक) करोड 1,00,00,000 (१००००००)
  • (एक) अरब 1,00,00,00,000 (१०००००००००)
  • दस अरब
  • खरब
  • दस खरब
  • नील
  • दस नील
  • पद्म
  • दस पद्म
  • शङ्ख
  • दस शङ्ख
  • महाशङ्ख