ढाँचा:अंक परिवर्तन

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
एक प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|−12345.678}} −१२३४५.६७८
{{अंक परिवर्तन|{{#expr:2-3}}}} −१
{{अंक परिवर्तन|.1}} {{अंक परिवर्तन|0.1}} .१ ०.१
{{अंक परिवर्तन|.01}} {{अंक परिवर्तन|0.01}} .०१ ०.०१
{{अंक परिवर्तन|.001}} {{अंक परिवर्तन|0.001}} .००१ ०.००१
{{अंक परिवर्तन|.0001}} {{अंक परिवर्तन|0.0001}} .०००१ ०.०००१
{{अंक परिवर्तन|.00001}} {{अंक परिवर्तन|0.00001}} .००००१ ०.००००१
{{अंक परिवर्तन|.000001}} {{अंक परिवर्तन|0.000001}} .०००००१ ०.०००००१
{{अंक परिवर्तन|.0000001}} {{अंक परिवर्तन|0.0000001}} .००००००१ ०.००००००१
{{अंक परिवर्तन|1}}
{{अंक परिवर्तन|12}} १२
{{अंक परिवर्तन|123}} १२३
{{अंक परिवर्तन|1234}} १२३४
{{अंक परिवर्तन|12345}} १२३४५
{{अंक परिवर्तन|123456}} १२३४५६
{{अंक परिवर्तन|1234567}} १२३४५६७
{{अंक परिवर्तन|12345678}} १२३४५६७८
{{अंक परिवर्तन|123456789}} १२३४५६७८९
{{अंक परिवर्तन|1234567890}} १२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.}} १२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1}} १२३४५६७८९०.१
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12}} १२३४५६७८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123}} १२३४५६७८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234}} १२३४५६७८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345}} १२३४५६७८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345}} १२३४५६७८९०१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345}} १२३४५६७८९०१२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|123456789012345.12345}} १२३४५६७८९०१२३४५.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|a}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
दो प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|0.1|12}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|0.01|12}} ००००००००००.०१
{{अंक परिवर्तन|0.001|12}} ०००००००००.००१
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12}} ००००००००.०००१
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12}} ०००००००.००००१
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12}} ००००००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|1|12}} ०००००००००००१
{{अंक परिवर्तन|12|12}} ००००००००००१२
{{अंक परिवर्तन|123|12}} ०००००००००१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|12}} ००००००००१२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|12}} ०००००००१२३४५
{{अंक परिवर्तन|123456|12}} ००००००१२३४५६
{{अंक परिवर्तन|1234567|12}} ०००००१२३४५६७
{{अंक परिवर्तन|12345678|12}} ००००१२३४५६७८
{{अंक परिवर्तन|123456789|12}} ०००१२३४५६७८९
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12}} ०१२३४५६७८९०.१
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12}} १२३४५६७८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12}} १२३४५६७८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12}} १२३४५६७८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12}} १२३४५६७८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12}} १२३४५६७८९०१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12}} १२३४५६७८९०१२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1|6}} {{अंक परिवर्तन|1|६}} ०००००१ ०००००१
{{अंक परिवर्तन|12|6}} {{अंक परिवर्तन|12|६}} ००००१२ ००००१२
{{अंक परिवर्तन|123|6}} {{अंक परिवर्तन|123|६}} ०००१२३ ०००१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|6}} {{अंक परिवर्तन|1234|६}} ००१२३४ ००१२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|6}} {{अंक परिवर्तन|12345|६}} ०१२३४५ ०१२३४५
{{अंक परिवर्तन|123|10}} {{अंक परिवर्तन|123|१०}} ०००००००१२३ ०००००००१२३
{{अंक परिवर्तन|a|6}} {{अंक परिवर्तन|a|६}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन। त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|1234|क}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।

नागरी - अरबी[सम्पादन गर्ने]

एक प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.१}} .1
{{अंक परिवर्तन|०.१}} 0.1
{{अंक परिवर्तन|०.०१}} 0.01
{{अंक परिवर्तन|०.००१}} 0.001
{{अंक परिवर्तन|०.०००१}} 0.0001
{{अंक परिवर्तन|०.००००१}} 0.00001
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१}} 0.000001
{{अंक परिवर्तन|१}} 1
{{अंक परिवर्तन|१२}} 12
{{अंक परिवर्तन|१२३}}</code 123
{{अंक परिवर्तन|१२३४}} 1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५}} 12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६}} 123456
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७}} 1234567
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८}} 12345678
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९}} 123456789
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०}} 1234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.}} 1234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१}} 1234567890.1
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२}} 1234567890.12
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३}} 1234567890.123
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४}} 1234567890.1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५}} 1234567890.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५}} 1234567890123.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५}} 12345678901234.12345
{{अंक परिवर्तन|क}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।
दो प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.१|१२}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२}} 0000000000.01
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२}} 000000000.001
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२}} 00000000.0001
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२}} 0000000.00001
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२}} 000000.000001
{{अंक परिवर्तन|१|१२}} 000000000001
{{अंक परिवर्तन|१२|१२}} 000000000012
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२}}</code 000000000123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२}} 000000001234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२}} 000000012345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२}} 000000123456
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२}} 000001234567
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२}} 000012345678
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२}} 000123456789
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२}} 01234567890.1
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२}} 1234567890.12
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२}} 1234567890.123
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२}} 1234567890.1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२}} 1234567890.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२}} 1234567890123.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२}} 12345678901234.12345
{{अंक परिवर्तन|१|6}} {{अंक परिवर्तन|१|६}} 000001 000001
{{अंक परिवर्तन|१२|6}} {{अंक परिवर्तन|१२|६}} 000012 000012
{{अंक परिवर्तन|१२३|6}} {{अंक परिवर्तन|१२३|६}} 000123 000123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|6}} {{अंक परिवर्तन|१२३४|६}} 001234 001234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|6}} {{अंक परिवर्तन|१२३४५|६}} 012345 012345
{{अंक परिवर्तन|अ|6}} {{अंक परिवर्तन|अ|६}} त्रुटि: "अ" मान्य अंक होइन। त्रुटि: "अ" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|१२३४|क}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।

हमेशा अरबी आउटपुट[सम्पादन गर्ने]

एक प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|1|प्रकार=अरबी}} 1
{{अंक परिवर्तन|12|प्रकार=अरबी}} 12
{{अंक परिवर्तन|123|प्रकार=अरबी}} 123
{{अंक परिवर्तन|1234|प्रकार=अरबी}} 1234
{{अंक परिवर्तन|12345|प्रकार=अरबी}} 12345
{{अंक परिवर्तन|a|प्रकार=अरबी}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|१|प्रकार=अरबी}} 1
{{अंक परिवर्तन|१२|प्रकार=अरबी}} 12
{{अंक परिवर्तन|१२३|प्रकार=अरबी}} 123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|प्रकार=अरबी}} 1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|प्रकार=अरबी}} 12345
दो प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=अरबी}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=अरबी}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=अरबी}} 0000000000.01
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=अरबी}} 000000000.001
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=अरबी}} 00000000.0001
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=अरबी}} 0000000.00001
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=अरबी}} 000000000001
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=अरबी}} 000000000012
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=अरबी}} 000000000123
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=अरबी}} 000000001234
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=अरबी}} 000000012345
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=अरबी}} 000000123456
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=अरबी}} 000001234567
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=अरबी}} 000012345678
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=अरबी}} 000123456789
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=अरबी}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=अरबी}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=अरबी}} 01234567890.1
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=अरबी}} 1234567890.12
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=अरबी}} 1234567890.123
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=अरबी}} 1234567890.1234
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=अरबी}} 1234567890.12345
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=अरबी}} 1234567890123.12345
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=अरबी}} 12345678901234.12345
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=अरबी}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=अरबी}} 00000000000.1
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=अरबी}} 0000000000.01
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=अरबी}} 000000000.001
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=अरबी}} 00000000.0001
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=अरबी}} 0000000.00001
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=अरबी}} 000000.000001
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=अरबी}} 000000000001
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=अरबी}} 000000000012
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=अरबी}} 000000000123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=अरबी}} 000000001234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=अरबी}} 000000012345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=अरबी}} 000000123456
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=अरबी}} 000001234567
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=अरबी}} 000012345678
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=अरबी}} 000123456789
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=अरबी}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=अरबी}} 001234567890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=अरबी}} 01234567890.1
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=अरबी}} 1234567890.12
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=अरबी}} 1234567890.123
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=अरबी}} 1234567890.1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी}} 1234567890.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी}} 1234567890123.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी}} 12345678901234.12345
{{अंक परिवर्तन|1|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|1|६|प्रकार=अरबी}} 000001 000001
{{अंक परिवर्तन|12|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|12|६|प्रकार=अरबी}} 000012 000012
{{अंक परिवर्तन|123|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|123|६|प्रकार=अरबी}} 000123 000123
{{अंक परिवर्तन|1234|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|1234|६|प्रकार=अरबी}} 001234 001234
{{अंक परिवर्तन|12345|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|12345|६|प्रकार=अरबी}} 012345 012345
{{अंक परिवर्तन|१|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|१|६|प्रकार=अरबी}} 000001 000001
{{अंक परिवर्तन|१२|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|१२|६|प्रकार=अरबी}} 000012 000012
{{अंक परिवर्तन|१२३|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|१२३|६|प्रकार=अरबी}} 000123 000123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|१२३४|६|प्रकार=अरबी}} 001234 001234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|१२३४५|६|प्रकार=अरबी}} 012345 012345
{{अंक परिवर्तन|१२३४|क|प्रकार=अरबी}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|1234|क|प्रकार=अरबी}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|a|6|प्रकार=अरबी}} {{अंक परिवर्तन|a|६|प्रकार=अरबी}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन। त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
तीन प्राचल, भारतीय स्वरूपण
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,00,000.1
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,00,000.1
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,000.01
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,000.001
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,000.0001
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,000.00001
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,000.000001
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,001
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,012
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,123
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,01,234
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,12,345
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,01,23,456
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,12,34,567
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,01,23,45,678
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,12,34,56,789
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,01,23,45,67,890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,01,23,45,67,890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 01,23,45,67,890.1
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.12
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.123
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.1234
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.12345
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 12,34,56,78,90,123.12345
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,89,01,234.12345
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,00,000.1
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,00,000.1
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,000.01
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,00,000.001
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,000.0001
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 00,00,000.00001
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,000.000001
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,001
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,012
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,00,123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,01,234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,00,12,345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,01,23,456
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,00,12,34,567
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,01,23,45,678
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,00,12,34,56,789
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,01,23,45,67,890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 0,01,23,45,67,890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 01,23,45,67,890.1
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.12
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.123
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,890.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 12,34,56,78,90,123.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=भारतीय}} 1,23,45,67,89,01,234.12345
तीन प्राचल, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपण
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000,000.1
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000,000.1
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 0,000,000,000.01
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000.001
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000.0001
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 0,000,000.00001
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000.000001
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,001
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,012
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,123
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,001,234
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,012,345
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,123,456
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,001,234,567
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,012,345,678
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,123,456,789
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 001,234,567,890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 001,234,567,890
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 01,234,567,890.1
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.12
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.123
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.1234
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.12345
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890,123.12345
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 12,345,678,901,234.12345
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000,000.1
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000,000.1
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 0,000,000,000.01
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000.001
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 00,000,000.0001
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 0,000,000.00001
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000.000001
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,001
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,012
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,000,123
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,001,234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,012,345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,000,123,456
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,001,234,567
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,012,345,678
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 000,123,456,789
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 001,234,567,890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 001,234,567,890
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 01,234,567,890.1
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.12
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.123
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.1234
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 1,234,567,890,123.12345
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=अरबी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} 12,345,678,901,234.12345

हमेशा नागरी आउटपुट[सम्पादन गर्ने]

एक प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|1|प्रकार=नागरी}}
{{अंक परिवर्तन|12|प्रकार=नागरी}} १२
{{अंक परिवर्तन|123|प्रकार=नागरी}} १२३
{{अंक परिवर्तन|1234|प्रकार=नागरी}} १२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|प्रकार=नागरी}} १२३४५
{{अंक परिवर्तन|१|प्रकार=नागरी}}
{{अंक परिवर्तन|१२|प्रकार=नागरी}} १२
{{अंक परिवर्तन|१२३|प्रकार=नागरी}} १२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४|प्रकार=नागरी}} १२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|प्रकार=नागरी}} १२३४५
{{अंक परिवर्तन|a|प्रकार=नागरी}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
दो प्राचल
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=नागरी}} ००००००००००.०१
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००००.००१
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=नागरी}} ००००००००.०००१
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००.००००१
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12|प्रकार=नागरी}} ००००००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००१
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=नागरी}} ००००००००००१२
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००००१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=नागरी}} ००००००००१२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=नागरी}} ०००००००१२३४५
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=नागरी}} ००००००१२३४५६
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=नागरी}} ०००००१२३४५६७
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=नागरी}} ००००१२३४५६७८
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=नागरी}} ०००१२३४५६७८९
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=नागरी}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=नागरी}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=नागरी}} ०१२३४५६७८९०.१
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०१२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००.१
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००००००.०१
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००००.००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००००.०००१
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००.००००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००००००१
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००००००१२
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००००१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००००१२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००००१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=नागरी}} ००००००१२३४५६
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=नागरी}} ०००००१२३४५६७
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=नागरी}} ००००१२३४५६७८
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=नागरी}} ०००१२३४५६७८९
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=नागरी}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=नागरी}} ००१२३४५६७८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=नागरी}} ०१२३४५६७८९०.१
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी}} १२३४५६७८९०१२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|1|६|प्रकार=नागरी}} ०००००१ ०००००१
{{अंक परिवर्तन|12|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|12|६|प्रकार=नागरी}} ००००१२ ००००१२
{{अंक परिवर्तन|123|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|123|६|प्रकार=नागरी}} ०००१२३ ०००१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|1234|६|प्रकार=नागरी}} ००१२३४ ००१२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|12345|६|प्रकार=नागरी}} ०१२३४५ ०१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|१|६|प्रकार=नागरी}} ०००००१ ०००००१
{{अंक परिवर्तन|१२|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|१२|६|प्रकार=नागरी}} ००००१२ ००००१२
{{अंक परिवर्तन|१२३|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|१२३|६|प्रकार=नागरी}} ०००१२३ ०००१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|१२३४|६|प्रकार=नागरी}} ००१२३४ ००१२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|१२३४५|६|प्रकार=नागरी}} ०१२३४५ ०१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234|क|प्रकार=नागरी}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|१२३४|क|प्रकार=नागरी}} त्रुटि: "क" मान्य अंक होइन।
{{अंक परिवर्तन|a|6|प्रकार=नागरी}} {{अंक परिवर्तन|a|६|प्रकार=नागरी}} त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन। त्रुटि: "a" मान्य अंक होइन।
तीन प्राचल, भारतीय स्वरूपण
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,०००.०१
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,०००.००१
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,०००.०००१
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,०००.००००१
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,०००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,००१
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,०१२
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,०१,२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,१२,३४५
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,०१,२३,४५६
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,१२,३४,५६७
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,०१,२३,४५,६७८
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,१२,३४,५६,७८९
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,०१,२३,४५,६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,०१,२३,४५,६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०१,२३,४५,६७,८९०.१
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १२,३४,५६,७८,९०,१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९,०१,२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,०००.०१
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,००,०००.००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,०००.०००१
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ००,००,०००.००००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,०००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,००१
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,०१२
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,००,१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,०१,२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,००,१२,३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,०१,२३,४५६
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,००,१२,३४,५६७
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,०१,२३,४५,६७८
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,००,१२,३४,५६,७८९
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,०१,२३,४५,६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०,०१,२३,४५,६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} ०१,२३,४५,६७,८९०.१
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १२,३४,५६,७८,९०,१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=भारतीय}} १,२३,४५,६७,८९,०१,२३४.१२३४५
तीन प्राचल, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपण
इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|0.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|0.01|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०,०००,०००,०००.०१
{{अंक परिवर्तन|0.001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००.००१
{{अंक परिवर्तन|0.0001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००.०००१
{{अंक परिवर्तन|0.00001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०,०००,०००.००००१
{{अंक परिवर्तन|0.000001|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,००१
{{अंक परिवर्तन|12|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,०१२
{{अंक परिवर्तन|123|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,१२३
{{अंक परिवर्तन|1234|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,००१,२३४
{{अंक परिवर्तन|12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०१२,३४५
{{अंक परिवर्तन|123456|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,१२३,४५६
{{अंक परिवर्तन|1234567|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,००१,२३४,५६७
{{अंक परिवर्तन|12345678|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०१२,३४५,६७८
{{अंक परिवर्तन|123456789|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,१२३,४५६,७८९
{{अंक परिवर्तन|1234567890|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००१,२३४,५६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००१,२३४,५६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०१,२३४,५६७,८९०.१
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|1234567890.123|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|1234567890.1234|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|1234567890.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|1234567890123.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०,१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|12345678901234.12345|12|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १२,३४५,६७८,९०१,२३४.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|०.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००,०००.१
{{अंक परिवर्तन|०.०१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०,०००,०००,०००.०१
{{अंक परिवर्तन|०.००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००.००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००,०००,०००.०००१
{{अंक परिवर्तन|०.००००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०,०००,०००.००००१
{{अंक परिवर्तन|०.०००००१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००.०००००१
{{अंक परिवर्तन|१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,००१
{{अंक परिवर्तन|१२|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,०१२
{{अंक परिवर्तन|१२३|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०००,१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,००१,२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,०१२,३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०००,१२३,४५६
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,००१,२३४,५६७
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,०१२,३४५,६७८
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०००,१२३,४५६,७८९
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००१,२३४,५६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ००१,२३४,५६७,८९०
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} ०१,२३४,५६७,८९०.१
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३४
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १,२३४,५६७,८९०,१२३.१२३४५
{{अंक परिवर्तन|१२३४५६७८९०१२३४.१२३४५|१२|प्रकार=नागरी|स्वरूपण=अंतर्राष्ट्रीय}} १२,३४५,६७८,९०१,२३४.१२३४५

अपवाद[सम्पादन गर्ने]

यदि इनपुट संख्या के अंत में दशमलव लगा हो परन्तु उसके बाद कुछ न हो तो यह आउटपुट में दशमलव नहीं दिखाता है। उदाहरण:

इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|123.}} १२३
{{अंक परिवर्तन|१२३.}} 123

यदि इनपुट संख्या स्वरूपित हो परन्तु स्वरूपण प्राचल का प्रयोग ना किया जाए तो यह अस्वरूपित आउटपुट देता है। उदाहरण:

इनपुट आउटपुट
{{अंक परिवर्तन|1,23,45,678}} १२३४५६७८
{{अंक परिवर्तन|1,234,567,890}} १२३४५६७८९०

त्रुटि जाँच[सम्पादन गर्ने]

इस साँचे द्वारा दी गई त्रुटियों को #iferror द्वारा पकड़ा जा सकता है:

इनपुट आउटपुट
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|12345}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छैन
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|1,234}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छैन
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|०१२३४}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छैन
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|1234|a}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छ
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|a|5}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छ
{{#iferror:{{अंक परिवर्तन|a|b}}|त्रुटि छ|त्रुटि छैन}} त्रुटि छ