विकिपिडिया:AutoWikiBrowser/Typos

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
<Typo word="१ को" find="\b१को\b" replace="१ को"/>
<Typo word="२ को" find="\b२को\b" replace="२ को"/>
<Typo word="अघि" find="\bअघी\b" replace="अघि"/>
<Typo word="अङ्क" find="\bअंक\b" replace="अङ्क"/>
<Typo word="अङ्ग" find="\bअंग\b" replace="अङ्ग"/>
<Typo word="अञ्चल" find="\bअंचल\b" replace="अञ्चल"/>
<Typo word="अण्डाशय" find="\bअंडाशय\b" replace="अण्डाशय"/>
<Typo word="अधिकारी" find="\bअधिकारि\b\s" replace="अधिकारी"/>
<Typo word="अनि" find="\b\sअनी\s\b" replace=" अनि "/>
<Typo word="अनुसन्धान" find="\bअनुसंधान\b" replace="अनुसन्धान"/>
<Typo word="अन्तर" find="\bअंतर\b" replace="अन्तर"/>
<Typo word="अन्धकार" find="\bअंधकार\b" replace="अन्धकार"/>
<Typo word="अन्धविश्वास" find="\bअंधविश्वास\b" replace="अन्धविश्वास"/>
<Typo word="अमलेखगञ्ज" find="\bअमलेखगंज\b" replace="अमलेखगञ्ज"/>
<Typo word="अवधि" find="\bअवधी\b" replace="अवधि"/>
<Typo word="अस्थि" find="\bअस्थी\b" replace="अस्थि"/>
<Typo word="आध्यात्मिक" find="\bअध्यात्मिक\b" replace="आध्यात्मिक"/>
<Typo word="आन्दोलन" find="\bआंदोलन\b" replace="आन्दोलन"/>
<Typo word="आवेश" find="\bआवेस\b" replace="आवेश"/>
<Typo word="इन्टरनेट" find="\bइंटरनेट\b" replace="इन्टरनेट"/>
<Typo word="इमान्दारी" find="\bइमान्दारि\b" replace="इमान्दारी"/>
<Typo word="ईन्च" find="\b\sइंच\b" replace=" ईन्च"/>
<Typo word="उज्ज्वल" find="\bउज्वल\b" replace="उज्ज्वल"/>
<Typo word="उनकी" find="\bउनकि\b" replace="उनकी"/>
<Typo word="उनी" find="\b\sउनि\s\b" replace=" उनी "/>
<Typo word="उसकी" find="\bउसकि\b" replace="उसकी"/>
<Typo word="उसरी" find="\bउसरि\b" replace="उसरी"/>
<Typo word="ऊ" find="\b\sउ\s\b" replace=" ऊ "/>
<Typo word="औषधि" find="\bऔषधी\s\b" replace="औषधि "/>
<Typo word="कटि" find="\b\sकटी\b" replace=" कटि"/>
<Typo word="कण्टक" find="\bकंटक\b" replace="कण्टक"/>
<Typo word="कण्ठ" find="\bकंठ\b" replace="कण्ठ" />
<Typo word="कम्प्युटर" find="\bकंप्युटर\b" replace="कम्प्युटर"/>
<Typo word="कसरी" find="\bकसरि\b" replace="कसरी"/>
<Typo word="काकी" find="\b\sकाकि\b" replace=" काकी"/>
<Typo word="काङ्ग्रेस" find="\bकांग्रेस\b" replace="काङ्ग्रेस"/>
<Typo word="काङ्ग्रेस" find="\bकाग्रेस\b" replace="काङ्ग्रेस"/>
<Typo word="काठमाडौँ" find="\bकाठमाण्डु\b" replace="काठमाडौँ"/>
<Typo word="काठमाडौँ" find="\bकाठमाण्डौं\b" replace="काठमाडौँ"/>
<Typo word="काठमाडौँ" find="\bकाठमान्डु\b" replace="काठमाडौँ"/>
<Typo word="कास्की" find="\bकास्कि\b" replace="कास्की"/>
<Typo word="कुञ्ज" find="\bकुंज\b" replace="कुञ्ज"/>
<Typo word="कृषि" find="\bकृषी\b" replace="कृषि"/>
<Typo word="केन्द्रीय" find="\bकेंद्रीय\b" replace="केन्द्रीय"/> 
<Typo word="केन्द्रीय" find="\bकेन्द्रिय\b" replace="केन्द्रीय"/> 
<Typo word="केहीं" find="\bकेहि\b" replace="केहीं"/>
<Typo word="कोही" find="\bकोहि\b" replace="कोही"/>
<Typo word="कौसी" find="\bकौसि\b" replace="कौसी"/>
<Typo word="क्रान्ति" find="\bक्रांती\b" replace="क्रान्ति"/>
<Typo word="गङ्गा" find="\bगंगा\b" replace="गङ्गा"/>
<Typo word="गरीबी" find="\bगर[िी]ब[िी]\b" replace="गरीबी"/>
<Typo word="गुन्यू" find="\bगुन्यु\b" replace="गुन्यू"/>
<Typo word="गुल्मी" find="\bगुल्मि\b" replace="गुल्मी"/>
<Typo word="गोरी" find="\b\sगोरि\b" replace=" गोरी"/>
<Typo word="ग्रन्थ" find="\bग्रंथ\b" replace="ग्रन्थ"/>
<Typo word="घण्टा" find="\bघंटा\b" replace="घण्टा"/>
<Typo word="घण्टा" find="\bघन्टा\b" replace="घण्टा"/>
<Typo word="घण्टी" find="\bघंटी\b" replace="घण्टी"/>
<Typo word="घण्टी" find="\bघन्टी\b" replace="घण्टी"/>
<Typo word="चिम्टी" find="\bचिम्टि\b" replace="चिम्टी"/>
<Typo word="छोरी"  find="\bछोरि\b" replace="छोरी"/>
<Typo word="जनवरी" find="\bजेनवरी\b" replace="जनवरी"/>
<Typo word="जसरी" find="\bजसरि\b" replace="जसरी"/>
<Typo word="जहीं" find="\bजहिं\b" replace="जहीं"/>
<Typo word="ज्ञानी" find="\bज्ञानिb\b" replace=" ज्ञानी "/>
<Typo word="झञ्झा" find="\bझंझा\b" replace="झञ्झा"/>
<Typo word="ट्याक्सी" find="\bटैक्सी\b" replace="ट्याक्सी"/> 
<Typo word="टोपी" find="\b\sटोपि\b" replace="टोपी"/>
<Typo word="ठाउँ" find="\bठांउ\b" replace="ठाउँ"/>
<Typo word="डाली" find="\b\sडालि\b" replace="डाली"/>
<Typo word="ढङ्ग" find="\bढंग\b" replace="ढङ्ग"/>
<Typo word="तत्त्व" find="\bतत्व\b" replace="तत्त्व"/>
<Typo word="तपाईं" find="\bतपाइं\b" replace="तपाईं"/>
<Typo word="तपाईं" find="\bतपाई\s\b" replace="तपाईं "/>
<Typo word="तिनी" find="\b\sतिनि\s\b" replace=" तिनी "/>
<Typo word="तिमी" find="\sतिमि\s\b" replace=" तिमी "/>
<Typo word="त्यसरी" find="\bत्यसरि\b" replace="त्यसरी"/>
<Typo word="त्यहीं" find="\bत्यहिं\b" replace="त्यहीं"/>
<Typo word="दक्षिण" find="\bदक्षीण\b" replace="दक्षिण"/>
<Typo word="दन्त" find="\bदंत\b" replace="दन्त"/>
<Typo word="दिदी" find="\bदिदि\b" replace="दिदी"/>
<Typo word="दुई" find="\bदुइ\b" replace="दुई"/>
<Typo word="द्वारा" find="\bद्धारा\b" replace="द्वारा"/>
<Typo word="नगरपालिका" find="\bनगरपालीका\b" replace="नगरपालिका"/>
<Typo word="नन्द" find="\bनंद\b" replace="नन्द"/>
<Typo word="नाभि" find="\b\sनाभी\b" replace=" नाभि"/>
<Typo word="नियन्त्रण" find="\bनियंत्रण\b" replace="नियन्त्रण"/>
<Typo word="नीति" find="\bनिति\b" replace="नीति"/>
<Typo word="नेपाली" find="\bनेपालि\b" replace="नेपाली"/>
<Typo word="नोकरी" find="\bनोकरि\b" replace="नोकरी"/>
<Typo word="नोभेम्बर" find="\bनवंबर\b" replace="नोभेम्बर"/>
<Typo word="पछि" find="\bपछी\b" replace="पछि"/>
<Typo word="पञ्च" find="\bपंच\b" replace="पञ्च"/>
<Typo word="पनि" find="\b\sपनी\s\b" replace=" पनि"/>
<Typo word="पन्थ" find="\bपंथ\b" replace="पन्थ"/>
<Typo word="पन्यू" find="\bपन्यु\b" replace="पन्यू"/>
<Typo word="परम्परा" find="\bपरंपरा\b" replace="परम्परा"/>
<Typo word="परीक्षा"  find="\bपरिक्षा\b" replace="परीक्षा"/>
<Typo word="पश्चिम" find="\bपश्चीम\b" replace="पश्चिम"/>
<Typo word="पश्चिम" find="\bपस्चिम\b" replace="पश्चिम"/>
<Typo word="पश्चिमी" find="\bपश्चिमि\b" replace="पश्चिमी"/>
<Typo word="पानी" find="\b पानि \b" replace=" पानी "/> 
<Typo word="पिठ्यूँ" find="\bपिठ्युँ\b" replace="पिठ्यूँ"/>
<Typo word="पूर्व" find="\bपुर्ब\b" replace="पूर्व"/>
<Typo word="पूर्व" find="\bपुर्व\b" replace="पूर्व"/>
<Typo word="पूर्वी" find="\bपूर्वि\b" replace="पूर्वी"/>
<Typo word="पृष्ठ" find="\bपृष्ट\b" replace="पृष्ठ"/>
<Typo word="प्रचण्ड/प्रकाण्ड" find="\bंड\b" replace="ण्ड"/>
<Typo word="प्रवन्धन" find="\bप्रबंधन\b" replace="प्रवन्धन"/>
<Typo word="प्रवेश" find="\bप्रवेस\b" replace="प्रवेश"/>
<Typo word="प्रारम्भ" find="\bप्रारंभ\b" replace="प्रारम्भ"/>
<Typo word="फ" find="\bफ़\b" replace="फ"/>  
<Typo word="फर्सी" find="\bफर्सि\b" replace="फर्सी"/> 
<Typo word="फुपू" find="\bफुपु\b" replace="फुपू"/>
<Typo word="फ्रान्स" find="\bफ्रांस\b" replace="फ्रान्स"/>
<Typo word="फ्रान्सेली" find="\bफ्रेञ्च\b" replace="फ्रान्सेली"/>
<Typo word="फ्याक्ट्री" find="\bफैक्टरी\b" replace=" कारखाना"/> 
<Typo word="बन्द" find="\b\sबंद\b" replace=" बन्द"/>
<Typo word="बहिनी" find="\bबह[िी]न[िी]\b" replace="बहिनी"/>
<Typo word="बाढी" find="\b\sबाढ\s\b" replace=" बाढी "/>
<Typo word="बेहोशी" find="\bबेहोशि\b" replace="बेहोशी" />
<Typo word="ब्याट्री" find="\bबैटरी\b" replace="ब्याट्री"/>
<Typo word="भाउजू" find="\bभाउजु\b" replace="भाउजू"/>
<Typo word="भैंसी" find="\bभैंसि\b" replace="भैंसी"/>
<Typo word="भोलि" find="\bभोली\b" replace="भोलि"/>
<Typo word="मञ्च" find="\bमंच\b" replace="मञ्च"/>
<Typo word="मन्त्री" find="\bमंत्री\b" replace="मन्त्री"/>
<Typo word="मन्दिर" find="\bमंदिर\b" replace="मन्दिर"/>
<Typo word="मा" find="\b\sमें\b" replace="मा"/>
<Typo word="माइजू" find="\bमाइजु\b" replace="माइजू"/>
<Typo word="मिठाई" find="\bमिठाइ\b" replace="मिठाई"/>
<Typo word="यसरी" find="\bयसरि\b" replace="यसरी"/>
<Typo word="यहीं" find="\bयहिं\b" replace="यहीं"/>
<Typo word="यी" find="\bयि\b\s" replace="यी "/>
<Typo word="रङ्ग" find="\bरंग\b" replace="रङ्ग"/>
<Typo word="रवि" find="\s\sरवी\s\b" replace=" रवि "/>
<Typo word="रानी" find="\b\sरानि\b" replace=" रानी"/>
<Typo word="राम्ररी" find="\bराम्ररि\b" replace="राम्ररी"/>
<Typo word="राम्री" find="\bराम्रि\b" replace="राम्री"/>
<Typo word="रीति" find="\bरीती\b" replace="रीति"/>
<Typo word="रुचि" find="\bरुची\b" replace="रुचि"/>
<Typo word="लिङ्ग" find="\bलिंग\b" replace="लिङ्ग"/>
<Typo word="लिपि" find="\bलिपी\b" replace="लिपि"/>
<Typo word="वर्ष" find="\bबर्ष\b" replace="वर्ष"/>
<Typo word="वसन्त" find="\b[बव]संत\n" replace="वसन्त"/>
<Typo word="विद्या" find="\bविध्या\b" replace="विद्या"/>
<Typo word="व्यापारी" find="\bव्यापारि\b\s" replace="व्यापारी "/>
<Typo word="शक्ति" find="\bशक्ती\b" replace="शक्ति"/>
<Typo word="शङ्ख" find="\bशंख\b" replace="शङ्ख"/>
<Typo word="शान्त" find="\bशांत\b" replace="शान्त"/>
<Typo word="शीर्षक" find="\bशिर्षक\b" replace="शीर्षक"/>
<Typo word="संगीत" find="\bसँगित\b" replace="संगीत"/>
<Typo word="संग्रहालय" find="\b\sसँग्रहालय\b" replace="संग्रहालय"/>
<Typo word="संसदीय" find="\bसंसदिय\b" replace="संसदीय"/>
<Typo word="सङ्क्रमण" find="\bसंक्रमण\b" replace="सङ्क्रमण"/>
<Typo word="सङ्घ" find="\bसंघ\b" replace="सङ्घ"/>
<Typo word="सँग" find="\bसंग\b" replace="सँग"/>
<Typo word="सन्त" find="\bसंत\b" replace="सन्त"/>
<Typo word="समावेश" find="\bसमावेस\b" replace="समावेश"/>
<Typo word="सम्पत्ति" find="\bसंपत्ति\b" replace="सम्पत्ति"/>
<Typo word="सम्प्रदाय" find="\bसंप्रदाय\b" replace="सम्प्रदाय"/>
<Typo word="सम्फाल" find="\bसंफाल\b" replace="सम्फाल"/>
<Typo word="सम्बन्धित" find="\bसंबन्धित\b" replace="सम्बन्धित"/>
<Typo word="सम्भव" find="\bसंभव\b" replace="सम्भव"/>
<Typo word="सम्भावना" find="\bसंभावना\b" replace="सम्भावना"/>
<Typo word="सम्मान" find="संमान" replace="सम्मान"/>
<Typo word="सलाई" find="\bसलाइ\b" replace="सलाई"/>
<Typo word="साली" find="\b\sसालि\b" replace=" साली"/>
<Typo word="सासू" find="\b\sसासु\b" replace=" सासू"/>
<Typo word="सिपाही" find="\bस[िी]पाह[िी]\b" replace="सिपाही"/>
<Typo word="सूचना" find="\bसुचना\b" replace="सूचना"/>
<Typo word="स्तम्भ" find="\bस्तंभ\b" replace="स्तम्भ"/>
<Typo word="स्वास्नी" find="\bस्वास्नि\b" replace="स्वास्नी"/>
<Typo word="हरू" find="\b\sहरु\b" replace="हरू"/>
<Typo word="हेल्थ" find="\b\sहैल्थ\b" replace="हेल्थ"/> 
<Typo word="हानि" find="\s\bहानी\b" replace=" हानि"/>
<Typo word="हामी" find="\bहामि\b" replace="हामी"/>
<Typo word="हाम्री" find="\bहाम्रि\b" replace="हाम्री"/>