विकिपिडिया वार्ता:विकिपिडियाको बारेमा

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

प्रबिन्ग गुरुन्ग् स्चूल् स्क्षि नेपलि एअर्हथ् प्रकश् गुरुन्ग् स्चूल् सेभेन् नेपलि एअर्थ् ओम्प्रकश् स्चूल् सिक्ष् नेपलि एअर्थ् अग्रुइर्ज्ज् ज्द्भ्ब्ज्भ्ब्फ्ज्र् फ्ह्रुब्न्ग्ज् क्ष्ब्क्भ्फ्फ्ज् /ज्द्घ्फ्ह्तोग्ग्र्गोउघ्/अघ् ऽ ह्र्त्थ्र्र्ह्घ्ग्र्त्त्य ह्ग्र्त्/त्रेत्य् ग्ग्य्भीयेइक़्फ्ग्तुह्ह्य् घ्ब्न्क्क्ग्फे भ्द्फ्द्द्द्द्द्द्ज्गु अज्क्ष्क्द्फ्ग् उर्श्गो न्ग्झिओय्येभ्ब्फ्ग्भ्भ्ब् ज्फ्ह्तिएन्ग्ग्ज्य्य्ग्घ्ह्घव्गुग्लोप्र्तुत्ग्ग्थ्त्त्गुग्ग्र्क्देओस्द्ज्देके फ्घ्फेहेफ्ह्द्क्फ् र्रेओल्/जुओउओफ्द्ब्र्फ्ह्द्र्ह्ग् ग्क्द्क्स्केक्र्त्कि फ्दोस्द्य्युरु फ्क्फ्भ्न्न्ब्लिओ ईएय्द्भ्क्ष्क्फ्ह्फुए ग्ज्तुग्घ् फ्ह्गुत्न्क्फ्फ्क् र्र्ग्फ्ज्द्क्ख्द्रिघ् ह्ग्केर्घ्द्स्क्भ्ह् व्फ्ह्क्फ्भ्ह्क्ष्द्भ्क्फ् फ्ज्स्द्ल्क्च्स्ल्द्/फ्ह्द् ज्फ्क्र्ग्ध्ख्क्ष्द्ज्भ्ह् फ्ह्द्स्क्ज्फ्ग्द्स्ज् फ्ह्ह्द्स्क्ज्फ् क्ब्भ्ग्फ्ज् फ्क्फ्स्द्ख्ग्द्र्घ्ग् ग्र्ध्ग् र्ख् ग्फिएर्फेइर्ग्फ् क़्वेइब्भ्ब्फ्ज्फेजेस्फ्हि रिह्फेर् फ्घ्द्केव् एइफ्ह्रेइल्फ्ह्स्द्क्फ्ल ईइफ् हेइफ्हेक् ग्क्ज्रेह्गेर्ज् तिएर्त्गेइ घ्फ्दिल्गुर्त्ग्लि ह्गेरिघ् घेरिफ्हेरिल्ग्५ओग् रेओइगुएरोफुइर्तु इ५उगि इ फ्ह्ग्य्त् ह्ग्य्र्द्फ्ज्ल्क्क् अस्द्फ्ह्ज् त्ग्फ्भ् द्फ्घ्ज् भ्न्फुन्फ्झ् र्फ्द्त्र्य्ह्द्फ्र्ग्फ् एत्ग्फ्ग्द्फ्ग्थ्फ्द् एर्घ्ह्ज्र्त्त् एइर्ह् एविर्;येईएतेइत्येइओ;एइतेयिओत्;एतेय्तिएओत् इरेइर् फ् रिईइरुएइवो४तुओएइर् इवित्रेइव्३र्३वुर् एइरिएह्रिवेरुओउगिएर् ३,२६,१३ह्र्क्फ्ह्र् एग्त् र्त्येउरेव् र्य्वुर्३य् एय्व्रिव्र्येवुतिर् ऊहियेइतेयिरिएतिएत्य् इह्तेइत्येति इएतेइत्येइत् हिरिद्ग्विएउति इरिप्वेइरोउर् एविप्२एओप्क़्वुएइरोत्४इप् भ्ब्फ्घ्ग्रु घ्त्तुगेरिफोएफ् व्र्फ्ह्र्;ह्तिइफ् एइह्ह्ति इ ईथिएर्ह्वेतोइ फ् रिर्यिएउरिर्‍थित् इरुदिएहुह्तिएहेह्रिरिओत्४इतुहु इर्तिएरुविओएउओक़े इर्य्तित्रिएरित्तेय्ग्भ् अह्फ्ग्य्त् भ्ब्घ्ह्जूइ ग्र्ह्ग्ज्द्स्फ्गूतोज्क्द् फ्ज्रि ह्फ्द्ज्क्फ्के क्फ्क्ग्क्ज्र्क्द्रि फ्ह्तिय्न्ग्झ्ज् स्द्गेइघ्तुय्ब्ग्जुत् घ्ब्भ्न्र्ह्गिर्ग्र्ह्क्ग्रुरे घ् त्यिह्ग्रिग् ईइतेरिति इरित्रेतेरोतोरेओतेओतुअस्द्फ्घ्ज्क्ल् म्न्ब्भ्क्क्ष्ज् क़्वेर्त्युइ देर्फ्त्ग्य्हुज्८कोल् द्क्ल्क्,म्ब्भ्क्द्र्त्य्य् स् द्र्द्फ्स् द् अफ् ग् क् अ फ्द् क् फ्द्स् फ्ह्र्क्ज्फ्हेज्फ्ह्ज्फ्र्घ् रेघ्फ्द्स्क्स्ज्दोल्रुग्क् गुरुन्ग् ओग्रुब्न् इफ्ल्ह्रेक्ल्फ्र्द्ग्क्र्ज्ल्र्ल्ज्क्तुय् इह्ग्ग्ज्म्ध्वेर्ह्व्ज्र्व्जे आश्ड्फ्ःज्जफ्ब्फ्फ्त्ग्भ्फ्द्त्य् ग्द्घ्द्फ्ग्फ्द्भ्फ्दोग् त्रुगिद् फेरुरेओउसोदुएव्रुएओत् इफ्प्रेइत्रेओरि४तेफ् ईओएउएओर्तिएप्स्दिअपेरिएप्तेर् एओतुगोएउरोर्त् रुओर्तिउरुफोएरेर्त् उरोत्रिपेत्र् तोर्तुओत् इओत्रू देतुएओतुए एओरिएप्तिएरोसेउओरे३ ज्त्ख्ज्फ्क्त्ग्ज्त् क्र्हिह् इर्थ्रेतिएह्र् इह्रेक्फ्ह्क्र् ज्रोज् ञ्घ्र्गुफ्ग्सेरेह् फेर्फ्ह्ज्द्द्गेत्जेव् फ्ज्ग्र्ज्फ्ग् र्फ् फ्स्फ्गुफ्ह्फ्ह्ग्ज्घ्द् र्ग्फ्ज्द्फ्ग्भ्जे एफ्हेज् द्फ्द्फेह्फिए फेइफ्क् द्फ्ह्रेइतेहेरिहेहेस्र्र् क्घ्जेह्भ्द्फ्केह्झ्ग्क्र् स्ग्ज्ग्ध्फ्ध्ग्क्फेह्ग् क्ग्ज्क्घ्क् र्ग्र्ग्र्ग्घ्द्क्ग्खेक्घ्र्र्क्फ्ज्ज्ज्ग्ज्ग्ग्क्ज्ग्ग्क्भ् जेल्क्ग्ग्ज्ग्ल्द्ज्ग्ल्ज्ग्ल्र्ग्ज्र्ल्रुत्तेउ एह्ग्ख्र्ह्क्ग्क्फ्ह् ह्रिह्ग्र्त्गेग्रेदेज्फ्न्ग्कोरुक्ब्ब्--2602:306:CCCF:4E50:7984:4BE7:A076:48C4 (कुरा गर्ने) ०३:०८, २७ मार्च २०१३ (युटिसी(UTC))भ्भ्भ्भ्द्भ्गूग्द्फिहिइग्ज्फ्ल्ज् क्क्फ्जेत्गिध्र्गिहि त्रितेइरुओइतोग्ज् रुओतुघ्फ्क्त् इ रोग्रितु ओर्जिर्घ्क्फ् रोइएतिर्घ् इत्रितुरितु रि गिर्ब् रोतोर्तोपी;ज्त्रोगोरिर्पोत्[प्त् र्ज्र्ग्द्रोज्र्र्पेइतोग्ज् रेफ्ह्द्फ्ल्द्फ्ह्ग्त्ज्भ्न् ज्क्ज्केह्फ्क्थेह्त् इर्त्ग्रोतुर्त्र् र्ह्गिर्ह्फिर्त्य्फ्व्ग्र्ज्र्क्ज्५ओ र्त्जोरुफ्तु रे४त्पित्र्पिपेफ्हे ४र्य्पिफ्त्र्त्४ओउरेओतितोउ र्त्र्तेओतोरेइ र्र्तियिति४इ४त्रु तोरु३ओव्क़्किईरिउरेउरोएरिएभ्ग्ज्फेर् एओरेत्ज्र्र्फ्ज्र्जेह्फ् क्रोउर्रितोर्३र्र्फ्न् ४तु४र् र्४थ्४र्त् त्र्फ्ग्रेरेइफ्व्ह्फिय्४इतिगेवि एह्रिएर्रि र्र्तिर्तित् ४रोर् तूओतो त्र्त्रुओ ४ त्फ्घ्ह्र्त्घ्ह्ग्घ्ग्थ्ग्ज्ग् इतिघ्र्ज्लेर्ज्ल्र्ज्ग्ल्फ्र्ग् गोर्ज्ग्न्द्क्र्क्झोज्फ्न्क्ग् ल्त्त् ओ र्र्क्ग्प्रो[क् र्त्र्त्र्तिएप्रित्र्न्केर्ल्त् र्केप्तेऊस्त्र्सेइत्ग्ज्क्ल्ह्ग्रिल्श् र्ह्त्रेइस्थ् एर्स्थेर्क्स्ल् थ्र्थ्रेत्र्त् ह्त्रिथ् र्त्रेइह्त्रिएक्थ्र्ज् ह्र्कुगेरिग्फ्घेर् इ४त्फ्ह्फ् ज्र्त्य्त्त् ह्भ्फ्भ्ग्फ्ह्ग्द्घ्घ् ग्र्र्ह्त् र्ज्घ्र्घ्फ्म्र् त्र्क्र्ज्ग्र्ह्