विकिपिडिया:ढाँचा सन्देशहरू/सामान्य

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

नोट: यो पृष्ठमा ढाँचाहरूको लेख विवरणहरूसँग सम्बन्धित विवरणहरू छन्

लेखको मुद्दा र विवाद सँग सम्बन्धित ढाँचाहरू, एनपीओवी सहित, ढाँचा सन्देशहरू/विवादमा सूचीबद्ध छन् ।

सफाईसँग सम्बन्धित ढाँचाहरू सफाईमा सूचीबद्ध छन् ।

अस्पष्ट लेखहरूमा[सम्पादन गर्नुहोस्]

के टाइप गर्ने? यसले के देखाउँछ यसलाई कहाँ राख्ने
{{ disambiguation }}
links talk view
अस्पष्ट
लेखको पिंधमा
{{ disambiguation cleanup }}
links talk view
अस्पष्ट
सफाइ आवश्यक लेखको पिंधमा
{{ geodis }}
links talk view
अस्पष्ट
भौगोलिक स्थानहरू मात्र समावेश लेखको पिंधमा ।
{{ hndis }}
links talk view
अस्पष्ट
जसको शीर्षक मानवनाम भएका लेखको पिंधमा ।
{{ numberdis }}
links talk view
Redirect: {{numdab}}
अस्पष्ट
संख्यामा-आधारित भएका लेखको पिंधमा ।
{{ SIA }}
links talk view
अस्पष्ट
विशेष प्रकारका वस्तुको समान नाम (साझा) नाम भएका लेखको पिंधमा ।
{{ surname }}
links talk view
यो ढाँचा मुख्य नामस्थानमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अस्पष्ट
थर भएका लेखको पिंधमा ।

परिचयात्मक परिमार्जनमा[सम्पादन गर्नुहोस्]

नोट: सामान्यतया, यो ढाँचा गर्नुपर्छ प्रतिस्थापन गरिन्छ ।ढाँचा:Why?
के टाइप गर्ने? यसले के देखाउँछ यसलाई कहाँ राख्ने
{{ refer|Topic }}
links talk view
Redirects: {{disamb1}}, {{may refer to}}, ...
ढाँचा:Refer Top
{{ disamb2 }}
links talk view
Redirect: {{itref}}
ढाँचा:Disamb2 In line
{{ disamb3 }}
links talk view
Redirect: {{theyref}}
ढाँचा:Disamb3 In line
{{ disamb4|Topic|description }}
links talk view
Redirects: {{refers2}}, {{mayrefer2}}
ढाँचा:Disamb4 Top
{{ disambiguation name|Name }}
links talk view
Redirect: {{nameref}}
ढाँचा:Disambiguation name Top
{{ disamb-name2|Topic|description }}
links talk view
Redirect: {{nameof}}
ढाँचा:Disamb-name2 Top
{{ disamb-term|term }}
links talk view
Redirect: {{termref}}
ढाँचा:Disamb-term Top
{{ disamb-terms|term1|term2 }}
links talk view
Redirect: {{termsref}}
ढाँचा:Disamb-terms Top
के टाइप गर्ने? यसले के बनाउँछ यसलाई कहाँ राख्ने
{{ details|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ further|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ main|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ main list|location }}
links talk view
ढाँचा:Main list Sections
near top
के टाइप गर्ने? यसले के बनाउँछ यसलाई कहाँ राख्ने
{{ citation }}
links talk view
Makes a formatted citation for use with Harvard style reference links. Articles
notes or references
{{ Harvard citation|name|year }}
links talk view
Redirect: {{harv}}
Makes a Harvard style reference link. Articles
notes or references
{{ note|name }}
links talk view
  1. ^ The footnote also links back to the reference.
  • ^ A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list. Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ note label|name|label|backlink }}
links talk view
  1. a The footnote also links back to the reference.
  • a A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list.
  • a b Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ ref|name }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[१] that are numbered automatically.[२] Articles
notes or references
{{ ref label|name|label|backlink }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[1] with specific labels.[2] Articles
notes or references

समय सम्बन्धी सन्देश[सम्पादन गर्नुहोस्]

के टाइप गर्ने? यसले के बनाउँछ यो कहाँ जान्छ
{{anachronism}}
links talk edit
ढाँचा:Anachronism Article or section top
{{current}}
links talk edit
Use 'section' in 2nd parameter, if tagging a section.
Article top or section
{{current disaster}}
links talk edit
Article top
{{current person}}
links talk edit
ढाँचा:Current person Article top
{{current related}}
links talk edit
ढाँचा:Current related Article top
{{current spaceflight}}
links talk edit
ढाँचा:Current spaceflight Article top
{{current sport}}
links talk edit
Article top
{{current sports transaction}}
links talk edit
ढाँचा:Current sports transaction Article top
{{high traffic}}
category links talk edit
High traffic

On {{{date}}}, विकिपिडिया:ढाँचा सन्देशहरू/सामान्य was [{{{url}}} linked] from a high-traffic website. (See visitor traffic)

Talk page top
{{now}}
links talk edit
वर्तमान दिन तथा समय २८ मे, २०२४ समय: १९:४५ युटिसी. Talk page top
{{recent death}}
links talk edit
ढाँचा:Recent death Article top
{{recentism}}
links talk edit
ढाँचा:Recentism Article top
{{update}}
links talk edit
Article or section top

शीर्षक सम्बन्धित सन्देशहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

{{ correct title|title=article }}
links talk view
Article top
{{ lowercase title|article }}
links talk view
Decapitalises first letter of page title; for use in articles whose title is incorrectly capitalized due to technical restrictions, such as iPod. Article top

वर्ण/प्रतीक टिप्पणी[सम्पादन गर्नुहोस्]

{{ IPA notice }}
links talk view
ढाँचा:IPA notice Article top
{{ special characters }}
links talk view
Article top

विस्तार अनुरोधहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

के टाइप गर्ने? यसले के बनाउँछ यो कहाँ जान्छ

ढाँचा:Tlrow2

Section top

ढाँचा:Tlrow2

Talk page top