तेलुगु लिपि

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
This article contains Indic text. Without proper rendering support, you may see question marks or boxes, misplaced vowels or missing conjuncts instead of Indic text.
Telugu
తెలుగు
Telugu Script Sample.svg
प्रकार अबुगिदा
बोलिने भाषा तेलुगु
समयावधि c. 1100–present
कारक व्यवस्था
भगिनी व्यवस्था Kannada
यूनिकोड वर्ण U+0C00–U+0C7F
ISO 15924 Telu
सूचना: यस पृष्ठको सहायताको निम्ति IPA ध्वन्यात्मक चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

तेलुगु लिपि , एक abugida भाषा देखि ब्राम्ही लिपिहरूको परिवार , तेलुगु भाषा, दक्षिण - केन्द्रीय भारतीय राज्यमा लेखनको लागि प्रयोग गरिने लिपि।यस भाषा आंध्र प्रदेशको आधिकारिक भाषाको रूपमा राम्रो तरिकाले धेरै अन्य छिमेकी राज्यहरूमा पनि प्रयोगमा रहेको छ. तेलुगु स्क्रिप्ट भात्तिप्रोलू स्क्रिप्ट देखि व्युत्पन्न छ।यसले Vengi Chalukyan युगको समयमा प्रमुखता प्राप्त ग-यो। [१]

ब्रह्मी लिपि देखिको उत्पत्ती[सम्पादन गर्ने]

ब्रह्मी लिपी मौर्यहरूले प्रयोग गर्ने यस लिपि कालखण्ड सगै कृष्ण नदीको डेल्टामा पुग्यो.[२][३] [[बुद्ध धर्म|बौद्ध धर्ममा फैल [[पूर्व एसियाको नजीकै बंदरगाहों देखि GhantasalaMasulipatnam (प्राचीन Maisolos टोलेमी र MasaliaPeriplus ). भात्तिप्रोलू ब्राह्मी लिपि ५ औं शताब्दी CE द्वारा तेलुगु स्क्रिप्टमा विकसित

मुस्लिम इतिहासकार र विद्वान अल बिरुनीद्रारा तेलुगु भाषा र लिपिलाई Andhri भनिएको। [४]

स्वर[सम्पादन गर्ने]

तेलुगु चौदह स्वर छ, जस मध्ये प्रत्येक दुवै एक विलक्षण फारम अझ एक विशेषक व्यंजन संग प्रयोग गरेजाता फारम अक्षर बनाउन उपयोग गर्दछ एस यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ कि यस भाषा सानो अझ लामो स्वरोंको बीच एक अंतर पडता छ छ।

With క (k) ISO आईपीए With క (k) ISO आईपीए
/a/ కా /aː/
కి /i/ కీ /iː/
కు /u/ కూ /uː/
కృ /ri, ru/ కౄ ऋ: /riː, ruː/
लृ लृ:
కె /e/ కే /eː/
కై /aj/ కొ {0}ओ

{/0}

/o/
కో ओ: /oː/ కౌ /aw/
అం కం अं అః కః अ:

एकवचन फारम जब स्वर एक शब्द या अक्षरको शुरुवातमा हुन्छ प्रयोग गरिन्छ, या आफैमा एक पूरा अक्षर (उदाहरण: एक, यू, ओ) छ। विशेषक फारम व्यंजन (डटेड सर्कल द्वारा प्रतिनिधित्व)को जोडइन्छ शब्दांश व्यंजन - स्वर (उदाहरणको लागि: का, Kru, मो)को रूप मा. అ एक विशेषकको फारमको छैन, किन भनें यस स्वरको पहिले देखि नै व्यंजनको सबैमा निहित छ। अन्य विशेषक स्वर व्यंजनको जोड रहे हो स्वरको छ कि उनको उच्चारण बदलन.

उदाहरण:

ఖ + ఈ (ీ) → ఖీ /kʰa/ + /iː//kʰiː/ జ + ఉ (ు) → జు /dʒa/ + /u//dʒu/

व्यंजन[सम्पादन गर्ने]

आईएसओ आईपीए ISO आईपीए ISO आईपीए ISO आईपीए ISO आईपीए
को (k) /k/ kh /kʰ/ ग्राम /ɡ/ जीएच /ɡʱ/ /ŋ/
c /tʃ/ सीएच (ch) /tʃʰ/ j /dʒ/ jh /dʒʱ/ /ɲ/
/ʈ/ ṭh /ʈʰ/ /ɖ/ ḍh /ɖʱ/ /ɳ/
टी ( /t/ वां /tʰ/ रिपोर्ट तथा विवरणियाँ /d/ dh /dʱ/ /n/
पी (p) /p/ पीएच (ph) /pʰ/ आदेशहरूको पालन /b/ Bh बोहरियमको रासायनिक प्रतीक /bʱ/ मीटर /m/
/j/ टी डी आर / एस टी डी आर /r/ एलsaj /l/ वी /ʋ/ /ɭ/
ś /ʃ/ /ʂ/ s /s/ घण्टा /h/ /ɽ/

Ligatures[सम्पादन गर्ने]

అం అః
కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః
గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః
ఙా ఙి ఙీ ఙు ఙూ ఙృ ఙౄ ఙె ఙే ఙై ఙొ ఙో ఙౌ ఙం ఙః
చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః
జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః
ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః
ఞా ఞి ఞీ ఞు ఞూ ఞృ ఞౄ ఞె ఞే ఞై ఞొ ఞో ఞౌ ఞం ఞః
టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః
ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః
డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః
ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః
ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః
దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దొ దౌ దం దః
ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భా భి బీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః
యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః
హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ హో హౌ హం హః
ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః

अन्य डायाक्रिटिक्स[सम्पादन गर्ने]

वहाँ पनि धेरै अन्य डायाक्रिटिक्स तेलुगु स्क्रिप्टमा प्रयोग गरिन्छ . mutes एक व्यंजनको स्वर छ, यसैले छ कि केवल व्यंजन स्पष्ट छ। र स्वर या syllables जुन उनि जुडी भए हो नकनकाना. स्वर पछि एक बेजबान सांस भन्छन् या शब्दांश यो छ संलग्न गर्नको लागि.

आईएसओ ISO ISO ISO
అం kaṁ అఁ kan̆ అః kaḥ క్ को (k)

उदाहरणः

క + → క్    [ka] + [∅][k] క + → కఁ [ka] + [n][kan] క + → కం [ka] + [m][kam] క + → కః [ka] + [h][kah]

अंकहरू[सम्पादन गर्ने]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.
14 24 34 016 116 216 316

नोट: , र गर्दै छन्को लागि पनि प्रयोग गरे, , आदि र , र पनिको लागि प्रयोग गरे, , आदि,

यूनिकोड[सम्पादन गर्ने]

तेलुगु लिपि संस्करण १.०को रिलीज संग अक्टूबर, १९९१मा यूनिकोड स्टैंडर्डको जोडाइएको छ।

तेलुगुको लागि यूनिकोड ब्लक यू C०० ० यू ० C७F छ। ग्रे क्षेत्रहरू गैर आवंटित कोड अंकले संकेत मिलता छ:

Telugu[1]
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0C0x
U+0C1x
U+0C2x
U+0C3x ి
U+0C4x
U+0C5x
U+0C6x
U+0C7x ౿
Notes
1.^ As of Unicode version 6.0

शब्दांश [[काटाकना , जहां एक यूनिकोड [[कोड बिंदुको [[प्रतिनिधित्व गर्दछ glyph एक शब्दांशको लागि यस तरिकाको रूपमा स्क्रिप्टको विपरीत [[]]]]]]]], तेलुगु एकाधिक जोडती कोड बिंदु एस एक शब्दांशको लागि ग्लिफ उत्पन्न जटिल फन्ट प्रतिपादन नियमहरूको उपयोग कर.

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]

  1. "Telugu script details". 
  2. तेलुगू भाषा र लिपि गर्‍यो धरोहर: http://www.hindu.com/2007/12/20/stories/2007122054820600.htm
  3. आनंद बुद्ध विहार
  4. Al-biruni, English translation of 'Kitab-ul Hind', New Delhi: National Book Trust 

बाहिरी लिंक[सम्पादन गर्ने]