पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

प्रक्रिया

यो सेक्शनले निम्न सजावट ढाँचा प्रयोग गर्दछ:

{{पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/लेआउट
| quote = वास्तविक उद्धरण
| speaker = उद्धरण गर्ने व्यक्ति
| description = स्रोतमा टिप्पणीहरू - त्यो व्यक्ति को हो?
| source= पूर्वनिर्धारित स्रोत विकिकथन हुनु पर्छ, यो हो भने, खाली छोड्नुहोस् ।
}}

चयन

चुनिएको कथन १

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१

मन्दिर त्यही पुग्छ जो धन्यवाद दिन जान्छ, माग्न होइन

— आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जसलाई शंकर भगवद्पादाचार्यको नामले पनि जानिन्छ, वेदांतका अद्वैत मतका प्रणेता थिए। उनको विचारोपदेश आत्मा र परमात्माको एकरूपतामा आधारित छन् जसको अनुसार परमात्मा एउटै समयमा सगुण र निर्गुण दुइटै स्वरूपमा रहन्छ। स्मार्त संप्रदायमा आदि शंकराचार्यलाई शिवको अवतार मानिन्छ।

चुनिएको कथन २

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२

चुनिएको कथन ३

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३

चुनिएको कथन ४

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४

चुनिएको कथन ५

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/५ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/५

चुनिएको कथन ६

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/६ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/६

चुनिएको कथन ७

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/७ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/७

चुनिएको कथन ८

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/८ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/८

चुनिएको कथन ९

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/९ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/९

चुनिएको कथन १०

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१० पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१०

चुनिएको कथन ११

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/११ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/११

चुनिएको कथन १२

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१२ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१२

चुनिएको कथन १३

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१३ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१३

चुनिएको कथन १४

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१४ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१४

चुनिएको कथन १५

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१५ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१५

चुनिएको कथन १६

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१६ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१६

चुनिएको कथन १७

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१७ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१७

चुनिएको कथन १८

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१८ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१८

चुनिएको कथन १९

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१९ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/१९

चुनिएको कथन २०

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२० पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२०

चुनिएको कथन २१

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२१ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२१

चुनिएको कथन २२

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२२ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२२

चुनिएको कथन २३

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२३ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२३

चुनिएको कथन २४

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२४ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२४

चुनिएको कथन २५

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२५ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२५

चुनिएको कथन २६

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२६ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२६

चुनिएको कथन २७

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२७ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२७

चुनिएको कथन २८

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२८ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२८

चुनिएको कथन २९

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२९ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/२९

चुनिएको कथन ३०

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३० पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३०

चुनिएको कथन ३१

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३१ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३१

चुनिएको कथन ३२

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३२ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३२

चुनिएको कथन ३३

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३३ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३३

चुनिएको कथन ३४

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३४ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३४

चुनिएको कथन ३५

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३५ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३५

चुनिएको कथन ३६

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३६ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३६

चुनिएको कथन ३७

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३७ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३७

चुनिएको कथन ३८

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३८ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३८

चुनिएको कथन ३९

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३९ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/३९

चुनिएको कथन ४०

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४० पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४०

चुनिएको कथन ४१

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४१ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४१

चुनिएको कथन ४२

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४२ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४२

चुनिएको कथन ४३

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४३ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४३

चुनिएको कथन ४४

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४४ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४४

चुनिएको कथन ४५

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४५ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४५

चुनिएको कथन ४६

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४६ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४६

चुनिएको कथन ४७

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४७ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४७

चुनिएको कथन ४८

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४८ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४८

चुनिएको कथन ४९

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४९ पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/४९

चुनिएको कथन ५०

पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/५० पोर्टल:इतिहास/चुनिएको कथन/५०