महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
पूर्वाधिकारीकुमारी चोक
गठनवि.सं. २००८ सालमा महालेखापालको कार्यालयको रूपमा
वि.सं. २०३२ सालमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका नाममा रुपान्तरित
संस्थापक-
प्रकारसरकारी अड्डा
लक्ष्यबजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सो को केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने
निवृत्तभरण व्यावस्थापन, सरकारी बाँकी असूल उपर र प्रचलित कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरु
प्रधान कार्यालयकाठमाडौँ
वेबसाइटhttps://www.fcgo.gov.np/
पूर्व नाम
कुमारी चोक


नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासनका विविध पक्षहरू जस्तै बजेट कार्यान्वयन तथा नियन्त्रण, कोष व्यवस्थापन, नेपाल सरकारले लिएका ऋण र लगानीको व्यवस्थापन, लेखा प्रणालीमा परिमार्जन तथा सुधार, आन्तरिक लेखापरीक्षण र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने आधिकारीक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय हो ।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्न २००८ सालमा महालेखापालको कार्यालय स्थापना भई पहिलो पटक वजेट तयारी र कार्यान्वयन सम्वन्धी कामको थालनी भएको थियो । पछि २०३२ सालदेखि यस कार्यालयलाई विधिवत रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा परिणत गरियो।

उद्देश्यहरू[सम्पादन गर्ने]

 • सञ्चित कोष वा सरकारी ढुकुटीको सञ्चालन गर्ने,
 • सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक राख्ने,
 • राष्ट्रको केन्द्रीय वाषिर्क आय-व्ययको लेखा तयार गर्ने,
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति नियमको तर्जुमा गर्ने र आर्थिक नियन्त्रण गर्ने।

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी[सम्पादन गर्ने]

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमाली, २०५६ बमोजिम यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यहरू निम्नलिखित छन्।

 • नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने,
 • सरकारी कार्यालयहरूको लागि स्वीकृत बजेट बमोजिमको रकम निकासा दिने र दिन लगाउने,
 • सरकारी कार्यालयहरूको लागि बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने,
 • नेपाल सरकारको आय-व्ययको केन्द्रीय हिसाव तयार गर्ने,
 • नेपाल सरकारको ऋण तथा लगानीको हिसाव राख्ने,
 • वैदेशिक ऋण र अनुदान सम्वन्धी सोधभर्नाको हिसाव राख्ने,
 • नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने,
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विवादहरूमा राय दिने,
 • आथिर्क सूचना सङ्ग्रह एवं प्रवाह हेर्ने,
 • नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य काम गर्ने।

सम्बन्धित निकायहरू[सम्पादन गर्ने]

 • कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू ७५ वटा।
 • कौशी तोषाखाना कार्यालय।
 • कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय।

आधिकारीक वेबसाइट[सम्पादन गर्ने]

www.fcgo.gov.np