ढाँचा:Infobox religious building

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

an infobox for articles about religious buildings (churches, mosques, synagogues, temples, etc.)

ढाँचा प्यारामिटरहरू[ढाँचा डाटा सम्पादन गर्नुहोस्]

मापदण्डविवरणप्रकारस्थिति
namename

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
building_namebuilding_name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
native_namenative_name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
native_name_langnative_name_lang

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
childchild

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
religious_affiliationreligious_affiliation

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
imageimage

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
image_uprightimage_upright

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
altalt

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
captioncaption

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
map_typemap_type

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
coordinatescoordinates

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
map_sizemap_size

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
map_altmap_alt

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
map_reliefmap_relief

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
reliefrelief

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
map_captionmap_caption

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
locationlocation

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
localelocale

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
geogeo

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
deitydeity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
riterite

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
traditiontradition

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
sectsect

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
festivalsfestivals

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
festivalfestival

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
cerclecercle

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
sectorsector

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
municipalitymunicipality

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
districtdistrict

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
territoryterritory

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
prefectureprefecture

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
statestate

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
provinceprovince

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
regionregion

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
countrycountry

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
administrationadministration

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
consecration_yearconsecration_year

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
organisational_statusorganisational_status

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
organizational_statusorganizational_status

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
statusstatus

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
functional_statusfunctional_status

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
heritage_designationheritage_designation

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
leadershipleadership

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
ownershipownership

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
governing_bodygoverning_body

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
bhattarakabhattaraka

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
patronpatron

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
websitewebsite

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
coordinates_footnotescoordinates_footnotes

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
categorycategory

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
architectarchitect

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
architecture_typearchitecture_type

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
architecture_stylearchitecture_style

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
founded_byfounded_by

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
creatorcreator

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
funded_byfunded_by

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
general_contractorgeneral_contractor

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
establishedestablished

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
groundbreakinggroundbreaking

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
completedcompleted

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
year_completedyear_completed

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
construction_costconstruction_cost

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
date_demolisheddate_demolished

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
date_destroyeddate_destroyed

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
facade_directionfacade_direction

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
capacitycapacity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
lengthlength

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
widthwidth

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
width_navewidth_nave

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
interior_areainterior_area

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
height_maxheight_max

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
dome_quantitydome_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
dome_height_outerdome_height_outer

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
dome_height_innerdome_height_inner

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
dome_dia_outerdome_dia_outer

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
dome_dia_innerdome_dia_inner

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
minaret_quantityminaret_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
minaret_heightminaret_height

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
spire_quantityspire_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
spire_heightspire_height

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
site_areasite_area

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
temple_quantitytemple_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
monument_quantitymonument_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
shrine_quantityshrine_quantity

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
materialsmaterials

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
elevation_melevation_m

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
elevation_ftelevation_ft

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
inscriptionsinscriptions

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
elevation_footnoteselevation_footnotes

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
nrhpnrhp

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
embeddedembedded

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
modulemodule

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designateddesignated

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
addedadded

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
refnumrefnum

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1designation1

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
delisted1_datedelisted1_date

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_offnamedesignation1_offname

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_typedesignation1_type

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_criteriadesignation1_criteria

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_datedesignation1_date

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_parentdesignation1_parent

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_numberdesignation1_number

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free1namedesignation1_free1name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free1valuedesignation1_free1value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free2namedesignation1_free2name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free2valuedesignation1_free2value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free3namedesignation1_free3name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation1_free3valuedesignation1_free3value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2designation2

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
delisted2_datedelisted2_date

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_offnamedesignation2_offname

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_typedesignation2_type

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_criteriadesignation2_criteria

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_datedesignation2_date

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_parentdesignation2_parent

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_numberdesignation2_number

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free1namedesignation2_free1name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free1valuedesignation2_free1value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free2namedesignation2_free2name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free2valuedesignation2_free2value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free3namedesignation2_free3name

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
designation2_free3valuedesignation2_free3value

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
footnotesfootnotes

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
specificationsspecifications

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
architecturearchitecture

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक
nocat_wdimagenocat_wdimage

कुनैपनि विवरण छैन

अज्ञातवैकल्पिक