प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।Viewing user rights of user Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)

को सदस्य: प्रशासकहरू, प्रबन्धकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १३:५७, १७ फेब्रुअरी २०१४ RajeshPandey कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह बोट, प्रशासक र सिसप बाट परिवर्तन गरेर प्रशासक र सिसप गर्यो
  • १३:२८, १७ फेब्रुअरी २०१४ RajeshPandey कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह प्रशासक र सिसप बाट परिवर्तन गरेर प्रशासक, सिसप र बोट गर्यो
  • ११:१६, १७ फेब्रुअरी २०१४ RajeshPandey कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप र प्रशासक गर्यो ({{done}} - Accepted after the community's voting . Meets criteria : 1. Has more than 1000 edits? : Has more than 1000 edits as of today. 2. Is autoconfirmed? - is already a sysop.)
  • १५:०८, ३ फेब्रुअरी २०१२ Ganesh Paudel कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो (Sysop access granted seeing his contribution and community vote.)