"बुद्ध धर्म" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

Jump to navigation Jump to search
Reverted 3 edits by Sandhya bajracharya (talk): Irrelevant edits. (ट्विङ्कल)
कुनै सम्पादन सारांश छैन
चिनोहरू: भिजुअल एडिटर मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
(Reverted 3 edits by Sandhya bajracharya (talk): Irrelevant edits. (ट्विङ्कल))
चिनो: पूर्ववत
=== चार आर्य सत्य ===
१. दुःख : यस दुनियामा सबै केही दुःख छ। जन्ममा, बूढो हुनेमा, रोगमा, मृत्युमा, प्रियतम भन्दा टाढा हुनमा, मन नपर्ने चीजहरू सहितमा, चाहिकोलाई न पाउनुमा, सबैमा दुःख छ । <br />
२. दुःख प्रारम्भ : तृष्णा, या चाहना, दुःखको कारण छ र फेरी सशरीर गरेर संसारलाई जारी रख्दछ । <br />
३. दुःख निरोध : दुःखतृष्णाबाट बाटमुक्ति छुत्कारापाएमा पाउनजान सकिन्छ।सक्दछ ।<br />
४. दुःख निरोधको मार्ग : दुःखतृष्णाबाट निरोधमुक्ति [[आर्य अष्टांग मार्ग]]का उपायहरूअनुसार बाँच्नबाट पाएमा जान सक्दछ छन।
 
बुद्धको पहिले धर्मोपदेश, जुन उनले आफ्नो साथका केही साधुहरूलाई दिएका थिए, यी चार आर्य सत्यहरूका बारेमा थिए ।
<big>३. उदार र लचकता मा आधारित रहेको ।</big>
 
<big>४. वैज्ञानिक आधारमा रहेको धर्मधमव हो ।</big>
 
<big>५. अरू धर्मधमवर िांस्कृसत संस्कृतिप्रसत प्रतििकरात्मक सकरात्मक दृष्टिकोणदृसष्टकोण हुनु।</big>
 
<big>६. पाँच वटार्टा सम्प्रदायहरूबाटिबप्रदायहरूबाट अगाडीअगासड बढेकोबिेको ।</big>
 
७. <big>पजुा, आरधना गनेकायवचैत्य र गुबबामा गररन्छ र्नेईश्वरतर्ामसुतवपजाको सर्रोधगररन्छ।</big>
७. शान्ती कायम रसह यि िमाज अगासड बिेको पाइन्छ ।
 
<big>८. मसहला प्रसत िकरात्मक दृसष्टकोण पाइन्छ र्नेहत्या सहांिार</big>
 
<br />
<br /> बौद्ध धर्मका सम्प्रदायहरू
 
 
बौद्ध धमवको सर्काि िगै यिका सर्सर्न्न िबप्रदायको सर्काि र्एकोपाइन्छ । बौद्ध धमवको
 
िमयमा स्र्यम बद्धु
 
लेआफ्नो दशवनको व्याख्या र सर्श्लेर्ण गरर अगासड बिाइएको पाईन्छ
 
। यिरी सर्काि र्एको कारण यिलाई अझ बझु
 
नको लासग यिको सर्सर्न्न िबप्रदायको
 
सर्काि गररएको छ जिलाई सनबन प्रस्त
 
 
त गररएको छ ।
 
१. सहनयान ि िबप्रदाय
 
२. महायान िबप्रदाय
 
३. बज्रयान िबप्रदाय
 
४. त िबप्रदाय
 
५. लामा िबप्रदाय
 
यी ५ िबप्रदाय मध्य प्रमख तीन िबप्रदायलाई सनबम ब्याख्या गररएको छ ।
 
=== बोधि ===
गौतम बुद्धबाट पाएको ज्ञानतालाई [[बोधि]] भनिन्छ । मानिन्छ कि बोधि पाए पछि नैं संसारबाट छुटकारा पाइनछ । सारा पारमिताहरू (पूर्णताहरू)को निष्पत्ति, चार आर्य सत्यहरूको सारा सोच, र कर्मका निरोधबाट नैं बोधि पाएर जान सकिन्छ । त्यस समय, लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा, र आत्मांमा विश्वास सबै गायब भएर जान्छन् । बोधिका तीन स्तर हुन्छन्: [[श्रावकबुद्ध|श्रावकबोधि]], [[प्रत्येकबुद्ध|प्रत्येकबोधि]], र [[सम्यकसंबुद्ध|सम्यकसंबोधि]]। सम्यकसंबोधि बौध धर्मको सबै भन्दा उन्नत आदर्श मानिन्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/737533" बाट अनुप्रेषित

पथप्रदर्शन विकल्प