डिल्लीजङ्ग थापा

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
(डिल्ली जङ्ग थापा बाट पठाईएको)
Jump to navigation Jump to search
डिल्ली जङ्ग थापा
डिल्ली जङ्ग थापा
प्रसिद्ध कार्यराजविराज नगरपालिकाको खाका कोरेका, चन्द्र नहर, चुरिया माई टनल सडक, टोखा सडक
मातापिताहर्कजङ्ग थापा

डिल्ली जङ्ग थापा नेपालको उल्लेखनीय इन्जिनियर हुन्। उनले चन्द्र नहर, चुरिया सुरुङ ( चुरिया माई टनल सडक), टोखा सडक र राजविराज नगरपालिकाको खाका कोरेका हुन्। उनले नवीनतम भवन डिजाइन जस्तै लक्ष्मी निवास र सीता भवन भित्र्याएका हुन्। उनले ९० सालको भूकम्प पश्चात विभिन्न ठाउँ जस्तै धरहरा र चारखाल अड्डाको जिर्णोद्वार गरेका थिए। उनी गजराज सिंह थापाका नाति हुन्। [१][२]

इजिनयर डिल्ली जङ्ग थापा भारतको थसन कलेज अफ सिभल इजिनयरङ ड्कीबाट उृ नितजा हासिल गरी नेपाल फर्के। उनले १९९० सालको महाभूकम्प अगािडका दरबारहको पुनिनमाण र पछी राणा दरबारहरुको निर्माण गरे। सुधारएका ब िनयो ािसक युरोिपयन शैलीमा राणाकालीन दरबारह जसको बैठकको िभी सजावटदेख बािहर दरबार भागको सुर कलाक पका दरबारहका िनमाता िचफ इजिनयर कनल िडीजंग थापा न्भुमा अु नहोला । जसको ल उदाहरण लीिनवास (सन् १९२५) िचफ इजिनयर कनल िडीजंग थापाले ी ३ धानमी मोहनशमशेरको अनुरोधमा िमनी िसंहदरबार बनाएका न्। यस दरबारको चसूयबैठक मुख आकषण हो । युरोिपयन शैलीका बािहरी भागका अ कलाक िभािभैबुाहलेसिजएको लिलतािनवास पिन िचफ इजिनयर कनल िडीजंग थापालेिनमाण गरेका न्। दुःखको कुरा, आज यी दुवैसुर दरबार भाइएका छन्। लीिनवास तथा लिलतािनवासको अगािडको कुनैसुर अवशेष रेटोिफिटङ गरेर सदाको पमा संरण गनुपनमा सूणदरबार भाइयो । न त दुवैदरबारह ब उैबनाइनेभिनएको छ, तर स समयमा देशी िनमाण सामी योग गरेर बनाइएका पुराताक भवन र नयाँबनाउनुमा धेरैिभता छ । १९९० सालको महाभूकपिछ ित िसंहदरबारको ालरी, बेलायती बैठक तथा पुतली बगचा पिन िचफ इजिनयर कनल िडीजंग थापालेदताका साथ िनमाण गरेका न्। ी ३ भीमशमशेर राणा धानमी भएपिछ उहाँका रानी सीताको लािग 'सीता भवन' १९८७÷८८ सालमा िनमाण गरएको भेिटएको छ । पिहला िठको दरबार बनाउनुभनेबमोिजम इजिनयर िडीजंग थापाारा िनमाण भएको तर पिछ बढाउन अनुरोध भएकोलेबायाँमोडमा दरबार थिपएको देखछ । युरोिपयन शैलीको कलाक यस दरबार सीता भवनका बैठकको िभी सजावट अ आकषक छ, जसमा अमू राता सायलस(बीका झाडीह) राता कटवकका ऐनाह ा ेक भागमा कलाक िपरह तथा बुाह कािटएका छन्। िसिलङमा बाा िटनह इोज गरेर पिछ यसमा ाल हाली सुतेर आकषक रंगह भरएका िथए । यसका साथैकलाक रेिलङह डोरान लंग िमडबग लनबाट िझकाइएका फलामका िबमह ायः सबैथापाले िनमाण गरेका दरबारहमा भेिटएका छन्, जुन ितित कनी अिहलेपिन जसलेिसडनी हाबी िज तथा हालैचेी ेिडयम िनमाण गरेका न् । जुन कनीसँग मेरो सक छ । यी सीता भवनिभ सजावटमा फिनचरह पदावालपेपर, पिसयन कापटह तथा अ सजावटका सामानह सबैइजिनयर िडीजंग थापाारा युरोपबाट यंलेिझकाएका न्। राणाकालीन दरबार सदा होइनन् ?  6/1/2018 Lok Sewa Guide http://www.loksewaguide.com/articledetail.php?type=self&id=3915#.WxGFSkiFPIU 3/6 Tweet जुन कुराको माण उहाँको गत ाटलगह हामी परवारसँग सुरित छ । सीता भवन मैले अनुसान गरेका दरबारहमेिवशेष संरण गनुपनमा पछ । िकनभनेयस दरबारलेदुईवटा ठूला महाभूकह १९९० ला तथा २०७२ साल खेपेर ून ितमा संरित छ । यसलेइजिनयरङ दताको िवशेषता झाउँछ, जसलाई संरण गनुभावी इजिनयरङ अयनको लािग पिन िनता जरी छ । मनसुनको सुआतदेख दैिनक सीता भवन थलगत िनरीण गरी भूकारा छतमा भएको ितलाई पानी चुिहनबाट जोगाउने छोुपनअनुरोध सत िनकायलाई गदा पिन नछोिपएकाले भूकारा ून ित भएको दरबारका केही कह ित बैहनेअवथामा पुगेका छन्। रेटोिफिटङारा संरण गनुपनउ दरबार सीता भवनको बैठक क जहाँअमू सजावटका सामानहलेसुसत छन्। यसलाई ापारक योजनको लािग योग गनिनषेध गनुआवक देखछ । यसरी युरोिपयन शैलीका राणा दरबारह ब िनमाण गरएको छ । िनमाण िविधमा मुख योग माटो देिलछ । इँटाह िनमाण गनदरबारपरसरवरपरका जिमनहको उनन गरी माटोारा इँटाभा हींिनमाण गरी ी ३ हको नाम छाप गरी चौडा मजबुत इँटाह िनमाण गरएका छन्। िसमेभा बिलयो ब िनमाणको मुख िविध हो, जसमा माटो, मासको दाल, चाकु, भुस, जुट, इँटाका टुाह योग गरएको छ । दरबारका गााहको चौडाइ ५२ 'देख ५४' सका छन् । दरबारका जग पिन अ मजबुत तथा ा ुफ िविधबाट िनमाण गरएका छन्, जसलाई हाउस भिनछ । यसरी उ ािविधक किठनाइका बेलामा पिन अ दताका साथ आनैिविध योग गरी युरोपबाट िझकाइएका िनमाणका सजावटमा बनेका यी दरबारहको ित िनरीण रारी नगरी भूकको िनँमा पुनिनमाण गदाभा ३० ितशत बढी खचलागेमा सबैदरबारह भाउनेिनणय सहरी िवकास पुराना भवन संरचना िवभागको गलत िनणय हो ।[३]

स्रोतहरू[सम्पादन गर्ने]